Avfall & återvinning

Eija Karlsson
handläggare/kundtjänst
Tekniska kontoret
Tel: 0156-520 21

Tekniska enheten ansvarar för sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall i kommunen. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningsenheten är helt taxefinansierad. Detta innebär att inga skattemedel finansierar enheternas arbete och investeringar. Att lämna sorterade förpackningar på återvinningsstationerna gör att kommunens kostnader minskar, eftersom du redan betalat för insamlingen av förpackningen när du köpte den. Om du slänger dina förpackningar direkt i soppåsen istället för att att sortera, betalar du ytterligare en gång för avfallet via renhållningstaxan.

2015 höjdes renhållningstaxorna med 150 kr/sopkärl för privatpersoner. Denna åtgärd infördes dels för att vi skulle kunna slopa avgifterna för att lämna bygg- och rivningsavfall, samt för släpvagn, på Korslöt och dels eftersom kommunens kostnader för insamling och behandling av avfall har ökat.

Information om avfall och källsortering i Trosa kommun

Hur sorterar jag? Hur mycket kostar en tanktömning? Vad har hänt med latrinhämtningen? Svaret på dessa frågor och andra, finner du i vår  renhållningsbroschyr Avfall och källsortering i Trosa kommun, 2015. Aktuella taxor för renhållning, slam och latrin hittar du i prislistorna längre ned på sidan.

En ny uppdaterad version av renhållningsbroschyren är på gång. Observera därför att vissa taxor i den befintliga broschyren kanske inte är korrekta. Se prislistorna längre ner för rätt taxor.

Vid flytt

Om du nyligen har flyttat, ska du anmäla ett nytt renhållningsabonnemang. Det gör du på samma blankett som den tidigare ägaren säger upp sitt abonnemang. Om du inte är kopplad till det kommunala VA-nätet, kan du behöva anmäla ett abonnemang för tömning av slam i din avloppsanläggning.

Fakturering och förändring av ditt abonnemang

För frågor och ärenden gällande fakturering för vatten och renhållning, flyttning eller ändring av abonnemang – var vänlig kontakta Kundtjänst (se kontakter till höger)

Hushållens ansvar

För att det ska vara möjligt för oss att hämta dina sopor, måste vägar i din närhet vara i farbart skick för en sopbil. Vintertid måste exempelvis småvägar vara väl sandade, för att sopbilen ska ha möjlighet att ta sig fram. Tänk på att plastkärlet ska hållas fritt från växtlighet samt att du skottar omkring kärlet vintertid.

Kommunens entreprenörer

Suez environnement sköter hämtning av hushållssopor, grovsopor, röda boxen och latrin.
www.suez.se
Tel. 0156-346 30

Foria AB ansvarar för slamtömning.
www.foria.se

Tel. 010-474 50 00
Jourtel. 070-655 50 75 (kl. 16-07)

Telge Återvinning har hand om transport och behandling av sopor till Telge Återvinning.
www.telge.se//Atervinning/
Tel. 08-550 222 33

SEKA Miljöteknik AB ansvarar för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
www.sekamiljoteknik.se
Tel. 08-23 53 00

Trosabygdens Teknik AB (TROTAB) driver för kommunens räkning verksamheten vid Korslöt återvinningscentral.
www.trotab.se
Tel. 0156-350 650
Våghuset Korslöt, tel. 0156-523 90

Mer information

E-faktura från Trosa kommun 
Renhållningstaxa hushåll 2016
Vanliga frågor om renhållning 
Naturvård i Trosa kommun