Elevhälsan

Chef Elevhälsan
Ulrika Enqvist
tel: 0156-520 41
mobil: 070-567 59 70
ulrika.enqvist@trosa.se

Skolsköterskor
Ulrika Kjellgren
Fornbyskolan och Hedebyskolan
tel: 0156-522 93
ulrika.kjellgren@trosa.se

Cecilia Janson (börjar 4/4)
Vitalisskolan
tel: 0156-520 74

Marita Andersson
Skärlagskolan tel: 0156-522 65
Tomtaklintskolan tel : 0156- 522 44
marita.andersson@trosa.se 

Vanja Sidell
Kyrkskolan
tel: 0156-522 28
vanja.sidell@trosa.se

Skolläkare
Anna-Karin Söderström
nås via skolsköterskorna

Skolpsykologer
Carl Lagerqvist
PTP psykolog
tel: 0156-522 59
carl.lagerqvist@trosa.se

Jens Eriksson
PTP-psykolog
tel: 0156- 522 16
jens.eriksson@trosa.se

Skolkuratorer
Eemelie Trinde
Vitalisskolan och Kyrkskolan
tel: 0156-522 27
eemelie.trinde@trosa.se

Beatrice Hagfalk
Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
tel: 0156-522 87
beatrice.hagfalk@trosa.se

Jörgen Grundström
Fornbyskolan och Hedebyskolan
tel: 0156-522 76
jorgen.grundstrom@trosa.se

Specialpedagog
Annemarie Björnson
tel: 0156-520 65
annemarie.bjornson@trosa.se 

Skoldatatek
yvonne.wigh@edu.trosa.se

 

Hit kan du även vända dig
BUP
Barnavårdscentralen
Bris
Socialtjänst
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralen

Välkommen till elevhälsan!

Trosa kommun har ett elevhälsoteam med följande kompetenser:
skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och specialpedagoger.
Vi arbetar framförallt förebyggande med att alla våra barn och elever ska må bra.

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö i skolan,
och för att skolan ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov.
Vi ska också stödja elevernas utveckling på väg mot skolans mål.

Kontakta din förskola eller skola för att få hjälp av oss.
Kontaktpersoner hittar du i högerkolumnen.
Vem som har vilken skola ser du nedan. Vår specialpedagog arbetar även mot förskolorna.

Skolsköterskor
En tyngdpunkt i vårt hälsofrämjande arbete är individuella hälsosamtal med elever och föräldrar,
samt undersökningar för att tidigt upptäcka och åtgärda avvikelser.
Hos oss får du som elev komma på hälsosamtal flera gånger under skoltiden.

Ulrika Kjellgren, Fornbyskolan och Hedebyskolan
Cecilia Janson, Vitalisskolan (mån-ons, fre) börjar 4/4 
Vanja Sidell, Kyrkskolan (tors)
Marita Andersson, Skärlagsskolan (ons-tors) och Tomtaklintskolan (mån-tis, fre)

Skolläkare Anna-Karin Söderström
Skolläkaren arbetar tillsammans med skolsköterskorna kring barnets hälsa.
Träffas via skolsköterskan på respektive skola.

Kuratorer
Vi finns med i elevhälsoarbetet på skolorna genom att förstärka det sociala perspektivet.
Vi har också samtalsstöd till elever.

Eemelie Trinde,         Vitalisskolan och Kyrkskolan
Beatrice Hagfalk,      Skärlagskolan och Tomtaklintskolan
Jörgen Grundström, Hedebyskolan och Fornbyskolan

Skolpsykologer
Vi arbetar främst konsultativt mot medarbetare i skolan
samt med handledning kring elever i behov av särskilt stöd.

Carl Lagerqvist, Fornbyskolan, Hedebyskolan och Kyrkskolan 

Jens Eriksson, Vitalisskolan, Skärlagskolan och Tomtaklintskolan

Specialpedagog, Annemarie Björnson
Vår centrala specialpedagog arbetar kommunövergripande med konsultation och handledning
till förskolornas och skolornas medarbetare. På skolorna finns specialpedagog som arbetar med
att utveckla det förebyggande och stödjande arbetet kring alla elevers rätt att nå målen.

Mår du dåligt? Hjälp till barn och unga

Akut hjälp

Problem som inte rör förskola eller skola?
Läs mer om "Stöd till barn, ungdom och familj.