Val av skola

Mats Larsson
Skolchef
tel: 0156-520 53
mobil: 070-518 06 01
mats.larsson@trosa.se

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se 

Marita Encke-Dahlin
Rektor
Vitalisskolan
Tel: 0156-520 71
marita.encke-dahlin@trosa.se

Elisabeth Nyhlén
Rektor
Skärlagskolan
Tel: 0156-523 51
elisabeth.nyhlen@trosa.se

Tommy Svensson
Rektor
Kyrkskolan
Tel: 0156-523 80
Mobil: 073-818 52 22
tommy.svensson@trosa.se

Dan Rosenwall
Rektor
Tomtaklintskolan
Tel: 0156-522 43
dan.rosenwall@trosa.se

Tommy Hellsten
Rektor
Hedebyskolan
Tel: 0156-522 72
Mobil: 070-567 40 32
tommy.hellsten@trosa.se

Lena Johansson-Lundberg
Rektor
Fornbyskolan
Tel: 0156-523 14
Mobil: 070-345 99 17
lena.johanssonlundberg@trosa.se

Dags att välja skola?

Vilka skolor finns det att välja mellan?

Som förälder har du stor valfrihet att välja skola för ditt barn. I Trosa kommun finns sex kommunala skolor. Du kan även välja någon skola utanför kommunen.
På alla våra grundskolor (utom Tomtaklintskolan och Hedebyskolan) finns förskoleklass (F) och fritidshem.
Trosa: Skärlagskolan (F-åk 6), Vitalisskolan (F-åk 6), Tomtaklintskolan (åk 7-9)
Vagnhärad: Fornbyskolan (F-åk 6), Hedebyskolan (åk 7-9)
Västerljung: Kyrkskolan (F-åk 6)

Är ditt barn 6 år?

Du väljer vilken skola ditt barn skall gå i redan det år barnet fyller 6 år och ska börja förskoleklass. Valet gör du på den skolvalsblankett som skolkontoret under vecka 3 skickar ut till alla blivande 6-åringar till den adress där barnet är folkbokfört. 
Om barnet har växelvist boende får båda vårdnadshavarna samma information hemskickat förutom skolvalsblanketten. Båda vårdnadshavarna ska skriva under och godkänna skolplaceringen. När ett barn ska börja förskoleklass grundplacerar vi varje barn i den kommunala skolan. På skolvalsblanketten framgår basplaceringen och också om ditt barn är berättigad till skolskjuts eller inte.
Basplaceringen är den skola som ditt barn får plats på om du som förälder inte väljer någon annan skola.
Under februari har skolorna (F-åk 6) Öppet Hus för dig och ditt barn. Inbjudan med tid och datum medföljer brevet.

Är du nyinflyttad?

Vill du ansöka om skolplats i vår kommun gör du det på blanketten "Val av skola". Den kan du hämta hem i vårt blankettarkiv.

Vill du byta skola?

Det finns möjlighet att byta skola inför terminsstarten. Du behöver då fylla i en ny skolvalsblankett. Blanketten finns att få på skolorna, på skolkontoret eller så kan du hämta hem den i vårt blankettarkiv. Tänk på att ev rätt till skolskjuts endast gäller om barnet går på den skola där det har sin grundplacering. Vill du ha mer information, ta kontakt med skolkontoret, telefon 0156-520 95 eller maila trosaskolkontor@trosa.se

Ersättning vid utlandsstudier under grundskoletiden

Ersättning (skolpeng) för studier utomlands kan utgå under följande förutsättningar:

- studierna utomlands ska lägst motsvara den utbildning det svenska skolväsendet erbjuder och ska helt ersätta utbildning i Sverige. Peng utgår inte för utbildning som måste genomgås igen vid svensk skola efter återkomsten.

- eleven och minst en av föräldrarna (vårdnadshavarna) ska vara folkbokförda i Trosa kommun under hela studietiden utomlands.

- eleven ska vara utskriven från sin gamla skola under studietiden utomlands. Studierna utomlands ska omfatta minst en termin (i enlighet med Grundskoleförordningens bestämmelser om lärotid).

- skolpeng utbetalas i efterskott läsårsvis efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts. Skolpeng utbetalas enbart till skolan. Ingen utbetalning sker till privatperson. Skolan betalar i sin tur tillbaka ev skolavgift till familjen.

-ersättningens storlek kan uppgå till högst ett belopp motsvarande aktuell skolpeng för Trosa kommun. Skolskjuts och boendekostnader ersätts ej.

- för att utbetalning ska kunna ske måste uppgifter om skolans namn, adress och skolans bank- och kontonummer inlämnas.