Bakgrund

Sverige har satt som mål att 90 % av samtliga hushåll och företag skall ha tillgång till bredband med en kapacitet på minst 100 Mbit/s senast år 2020. Detta är dels ett resultat av att EU vill att fler ges möjligheten till denna typ av anslutning, dels av den digitala agenda som är antagen av staten. Många anser att frågan om bredband är en fråga om valfrihet, alltså en demokrati- och tillväxtfråga.
I Trosa kommun har politiken prioriterat denna fråga och idag finns det en plan för hur kommunen, tillsammans med marknadens aktörer, skall nå regeringens uppsatta mål.

Under 2013 togs en bredbandsstrategi för kommunen fram och politiken har avsatt investeringsmedel på totalt 12 MSEK för att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av fibernätet i kommunen. Under våren 2014 pekades Trosa Fibernät AB (Trofi) ut som det huvudsakliga verktyget för att nå uppsatta mål. Målen i strategin är att:

  • aktivt medverka till förläggning av fiberkanalisation i alla kommundelar
  • aktivt söka alternativa och kreativa lösningar
  • aktivt samverka med marknadens aktörer och intresseorganisationer
  • bevaka öppenheten i samtliga nät inom kommunen
  • använda termen bredband för alla tillräckliga tekniker (inte bara fiber)

För att ytterligare öka möjligheterna till en snabb utbyggnadstakt omfördelades investeringsmedlen under 2014 så att målet på 90% kan nås redan år 2018.