Anmälan och information

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Pia Lindbäck
Bygglovshandläggare
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Telefontid: kl 10.00-12.00
Telefon 0156-523 83 eller växeln 0156-520 00
Besökstid: kl 13.00–17.00 (1/9–30/4),
                  kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)

Den som för egen räkning bygger, river eller utför markarbeten kallas Byggherre. Sökande (byggherren) ansvarar för att arbetena utförs enligt (PBL) Plan- och bygglagens bestämmelser.

I den nya plan- och bygglagen som vann laga kraft den 2 maj 2011 tog man bort bygganmälan. Istället ska man redan i bygglovet/rivningslovet/marklovet anmäla vem som ska vara kontrollansvarig. Det ska alltså anmälas redan när du söker ditt lov. I bygglovet granskar vi nu mera också tillgängligheten.

Tänk på att: Om Du vid schaktningar eller andra företag träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. För mer information gå in på
Arbetsmiljöverkets hemsida: http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/

Vad säger lagen om t.ex. Attefallshus?

När krävs det en anmälan ?

En anmälan krävs t.ex för:
- att installera ny eller väsentligt ändra en eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
- riva en byggnad eller del av byggnad (om inte rivningslov krävs)
- ändra planlösningen väsentligt
- göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
- göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet

Tänk på att den sökta åtgärden inte får påbörjas innan ett startbesked utfärdats och tas i bruk innan ett slutbesked utfärdats.
För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning.
Om alla kontroller som behövs för åtgärden finns med utfärdas ett startbesked. Här kan du läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan.   

Mer information