Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Pia Lindbäck
Bygglovshandläggare
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Telefontid: kl 10.00-12.00
Telefon 0156-523 83 eller växeln 0156-520 00
Besökstid: kl 13.00–17.00 (1/9–30/4),
                  kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar som plan- och bygglagen men även av detaljplaner och översiktsplanens riktlinjer.

Behövs det bygglov? Vad är en anmälan? Vad är en detaljplan? Finns det lediga tomter till försäljning i kommunen? Vad gäller för en egen avloppsanläggning? Vad gäller för kommunalt avlopp?

Nedan finner du lite allmänt om byggande inom detaljplanelagt område, utanför detaljplanelagt område och vid sammanhållen bebyggelse.

Var är det detaljplanelagt område i vår kommun? 
Vad får du som villaägare göra utan bygglov?
Vad innebär den nya sanktionsavgiften? 

Bygglov

Byggnadens utformning så som höjd, antal våningar, fasad, material, färg, placering på tomten och tomtens planering ska också stämma överens med de bestämmelser som gäller för området. I prövningen görs en avvägning mellan den enskildes, grannars och allmänna intressen.

Marklov och rivningslov

Marklov krävs inom detaljplanelagt område om markens höjdläge förändras mer än 0,5 meter. Om en viss höjd finns angiven i detaljplanen krävs inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Inom vissa planområden krävs marklov för att ta ner träd även om trädet står på den egna tomten.

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanelagt område. Kommunen kan även besluta i områdesbestämmelser att rivningslov krävs utanför detaljplan. Rivningslov behövs normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov t.ex. friggebod.

Förhandsbesked

Beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en avsedd plats (PBL 9 kap 17§).

Det är en så kallad lokaliseringsprövning, nämnden gör en bedömning om det kan vara möjligt att bygga till exempel ett helt nytt hus på landsbygden utanför detaljplanelagt område. Byggande på landsbygden regleras i kommunens Översiktsplan.

Beslut i dessa ärenden fattas av samhällsbyggnadsnämndens tjänstemän. Berörda grannars och övriga myndigheters yttranden ska inhämtas.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att man kan börja bygga sitt hus innan man har sökt och beviljats bygglov. Till ansökan ska bifogas en situationsplan över tomten med den tilltänkta byggnaden inritad och uppgift om tomtens areal vid en eventuell avstyckning. Ett förslag på hur huset kommer att se ut på ett ungefär är en fördel. Avstyckningen i sig hanteras dock inte i förhandsbeskedet utan av lantmäteriet i ett separat ärende. 

Här hittar du blanketter klicka här

Ansökan

Alla handlingar skall skickas in i 2 ex.: ansökningsblankett och de fackmannamässigt utförda ritningar som behövs för ärendet. Grannes yttrande om så behövs. Ritningarna ska vara skalenliga och på vitt papper dock ej rutat papper. Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100 och situationsplan i skala 1:400 och vikta i A4 format. Om det behövs en nybyggnadskarta beställer du den på METRIA på telefon: 010-121 87 87 eller ann-britt.hellstrom@metria.se

Vad händer när ansökan kommit till kommunen?

När ansökan kommit till kommunen diarieförs alla handlingar och blir ett ärende. Ärendet vidarebefordras till en handläggare som går igenom handlingarna och ser om det är något som måste kompletteras och åker därefter ut på plats. Där tittar vi på vilka byggnader som finns på tomten och att det stämmer överens med de ritningar som inlämnats. Vi kontrollerar också att den sökta åtgärden går att genomföra och att den är lämplig.

Vad kostar ett bygglov?

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta betalt för sin bygglovhantering. Avgift tas ut för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxan. Avgifternas storlek beror på ärendets art och omfattning, byggnadens bruttoareal och de granskningsåtgärder som har behövts. Avgift kan även tas ut vid avslag, avskrivning eller återkallande av bygglov. 

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Det beror på många olika faktorer. Om ansökan är komplett d.v.s. alla handlingar finns med redan i från början, att ritningarna är korrekta och skalenligt urförda och att den sökta åtgärden är tillåten enligt de bestämmelser som gäller för fastigheten. Då går det fortare men det beror också på vår arbetsbelastning. Men om det är något som måste kompletteras t.ex. nya ritningar, grannes yttrande m.m. kan det ta längre tid.

Den nya plan- och bygglagen har lagstadgat handläggningstiden till 10 veckor från det att vi fått allt som vi behöver för att kunna handlägga ärendet. Plan- och bygglagen ger även möjlighet till ytterligare 10 veckor om det skulle behövas.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Inom detaljplan

Detaljplanen visar vilken del av tomten som får bebyggas. Hur nära gräns byggnaden får placeras. Vilken yta, höjd eller antal våningar det får vara och vad de får användas till det kan även stå vilket material eller färg det får vara.

Utanför detaljplan

I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för var och hur man får bygga på landbygden utanför samlad bebyggelse.

Utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse är ett område med 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs med väg med ett högsta avstånd på 100-200 meter.

Hur går det till att överklaga ett beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet publicerats på Post och Inrikes Tidningar  eller om du har fått beslutet skickat till dig. Överklagandet, skrivelsen, ska skickas till Trosa kommun, 619 80 Trosa, som gör en bedömning om det inkommit i rätt tid för att skickas vidare till Länsstyrelsen. Tänk på att det tydligt ska framgå vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd det avser.