Det här gäller i Trosa stad

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel: 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Det kanske behövs tillstånd!

Bor du eller har du verksamhet inom Trosa stadskärna och planerar att bygga om, bygga till, bygga uterum, byta tak eller på annat sätt förändra byggnaden så erfordras det bygglov. Det gäller också , måla om, sätta upp skylt eller annan åtgärd.

Tänk på att om din fastighet ligger inom ett område med kulturmiljö av riksintresse ställs det särskilda krav. Det kanske till och med är så att din fastighet ligger inom fornlämningsområdet. Fornlämningsområde är skyddat enligt kulturminneslagen vilket medför att markarbeten t. ex. schaktning inte får utföras utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen Det kan krävas en arkeologisk utredning.

Här finns en karta över Trosa Stadskärna:  Karta
Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt stadium för att få råd och hjälp med vad som får göras på Din fastighet.

Du kan också kontakta Sörmlands Museum på telefon 0155-24 57 00.

Välkommen till oss - vi är till för dig!