Kontollansvarig och kontrollplan

Den kontrollansvarige ser till att kontroller och besiktningar utförs enligt kontrollplanen och ska närvara vid besiktningar och kontroller.

Vad gör den kontrollansvarige?

Den kontrollansvarig ska

  • hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan
  • närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs
  • dokumentera sina platsbesök
  • skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet

Om det är ett stort byggprojekt kan sökanden (byggherren) utse fler kontrollansvariga som ansvarar för olika delar av projektet.

Här är en länk till Boverkets hemsida där du kan söka fram vilka kontrollansvariga som är godkända. Boverket

Kontrollplan

Kontrollplan är ett dokument där de punkter som är av vikt för den byggnation som ska göras.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Det ska framgå av kontrollplanen vilka kontroller som ska göras under byggnationen, vad kontollerna kontrolleras emot och vem som ska göra dom. Om arbetet omfattar rivning ska det redovisas om det finns farligt avfall och hur det ska tas omhand. 

Förslag till kontrollplan ska lämnas så snart som möjligt. Glöm inte att skriva vilken fastighet det gäller, sökandes namn och vad det gäller, t.ex. tillbyggnad av enbostadshus.
När samhällsbyggnadskontoret fått den föreslagna kontrollplanen granskar vi om den innehåller det som behövs för byggnationen. Om allt är i sin ordning utfärdas ett startbesked och du kan börja bygga.
När byggnationen är färdig ska kontrollplanen skickas ifylld och underskriven till samhällsbyggnadskontoret och slutbesked utfärdas. Nu får du ta byggnationen i bruk.

Förslag på kontrollplan hittar du här: Information om kontrollplan