Bygglovsprocessen

1. Förbered dig - behöver du bygglov?

Lämna in en komplett ansökan från början så förkortar du tiden. Är du osäker på om det krävs bygglov, kontakta bygglovsenheten så hjälper vi dig.

2. Lämna in din ansökan

Ansökningsblankett hittar du här:  blankettarkiv och e-tjänster.

När din ansökan kommit in, registreras alla handlingar och blir ett ärende som sedan fördelas till en handläggare. Handläggaren går igenom ärendet och om något saknas hör vi av oss så fort vi kan om vad som behöver kompletteras.

Vi bedömer om ansökan uppfyller gällande bestämmelser. I vissa fall skickar vi remisser till grannar och sakkunniga (t.ex. länsmuseets antikvarie).
De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Hur lång tid tar det?

Under lågsäsong (vintertid) handlägger vi bygglov inom ca 30-40 arbetsdagar och under högsäsong tar det ytterligare några veckor.
Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor (20 veckor vid särskilt komplicerade ärenden) från det att vi fått allt som behöver för att kunna handlägga rendet..

3. Bygglovbeslut

Bygglovet innebär att vi godkänner det du vill göra. Men innan du får börja måste du vänta på ett startbesked.
För att få ett startbesked måste vi fått in ett förslag på en kontrollplan, gäller alla ärenden, som vi kan godkänna.
Vid enklare ärenden, t.ex. för en mindre tillbyggnad kan startbeskedet beslutas samtidigt som bygglovet om kontrolplanen godkänts.

Men i de flesta fall får du ditt startbesked efter ett tekniskt samråd med kommunen, där ni bland annat går igenom hur projektet ska genomföra.

Läs noga i bygglovbeslutet vad som gäller för ditt lov!

4. Startbesked

Startbesked är ett besked som man måste få innan man får börja bygga. För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas till kommunen som vi kan godkänna. Av kontrollplanen ska framgå vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna avser och vem som ska göra kontrollerna. Om arbetet omfattar rivning ska man också beskriva vilket farligt avfall som kan uppkomma och hur det farliga avfallet och annat avfall ska tas om hand. Här hitter du information om kontrollplan m.m.

Om byggnaden eller åtgärden påbörjas utan startbesked är det en olovlig åtgärd och en straffavgift tas kommer att tas ut.

5. Tekniskt samråd

När du fått bygglov står det i beslutet om det ska vara ett tekniskt samråd. Då tar du kontakt med bygglovsenheten för att boka ett samrådsmöte. På det tekniska samrådet ska du och din kontrollansvarige vara med. Om du vill ha med någon mer är det naturligtvis helt ok.  På det tekniska samrådet går man igenom hur byggnationen ska genomföras.

6. Arbetsplatsbesök

Kommunen ska göra minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits. Den kontrollansvarige ska vara med, gärna också sökande (byggherren).

Under besöket går man bland annat igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar handläggaren ett protokoll till sökande och kontrollansvarig.

7. Slutsamråd

Du ska i god tid meddela kommunens byggavdelning när ditt byggprojekt börjar bli färdigt. Handläggaren kallar sedan dig och din kontrollansvarige till ett slutsamråd.

Vid slutsamrådet ska ni gå igenom hur kontrollplanen och andra villkor som står i startbeskedet har följts. Den kontrollansvariges dokumentation och annat som visar hur arbetet har utförts ska också granskas. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att få ett slutbesked. Det kan t.ex. handla om att kompletterande handlingar som relationsritningar eller brandskyddsdokumentation måste lämnas in.

8. Slutbesked

När du som sökande (byggherre) har visat att alla krav är uppfyllda och kontrollplanen ifylld och signerad ska kontrollplanen skickas in till kommunen. Om allt är ok i kontrollplanen godkänner kommunen byggprojektet och utfärdar ett slutbesked.

Om byggnaden eller åtgärden tas i bruk utan slutbesked är det en olovlig åtgärd och en straffavgift kommer att tas ut.