Till dig som tänker bygga

Daniel Ängmo
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
daniel.angmo@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Pia Lindbäck
Bygglovshandläggare
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Telefontid: kl 10.00-12.00
Telefon 0156-523 83 eller växeln 0156-520 00
Besökstid: kl 13.00–17.00 (1/9–30/4),
                  kl 13.00–16.00 (1/5–31/8)

Checklista

Ta gärna kontakt med oss på Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt stadium om du vet vad eller var du vill bygga så kan vi hjälpa dig att hitta rätt i val av hustyp eller plats på tomten. Det är bättre att gå igenom vad som är möjligt innan du lägger ner för mycket tid och kostnad i ditt nya boende. Detta för att allt ska gå så smidigt som möjligt i bygglovhanteringen.

Vi har gjort en checklista som ger en bild över vad man kan behöva tänka på eller göra:

1.  Om du ska bygga nytt bostadshus eller liknande, beställ nybyggnadskarta hos METRIA på telefon: 010-121 87 87 eller e:post: ann-britt.hellstrom@metria.se 
Nybyggnadskarta behövs t.ex. om det är en obebyggd tomt inom område med detaljplan eller om huvudbyggnaden rivs och det ska byggas en ny i kuperad terräng.

2.  Söka de lov som erfordras så som bygglov eller anmälan, ansökningshandlingar hittar du här: Blanketter Ta kontakt med någon som kan vara kontrollansvarig. Kontrollansvarig krävs om det är ett nytt bostadshus, ett större uthus, en större tillbyggnad eller om det som byggs ska innehålla vatten- och eller avlopp.

3.  Ge förslag till kontrollplan. Kontrollplan behövs för att vi ska kunna ge ett startbesked. Utan startbesked får du inte börja bygga.

4.  Söka strandskyddsdispens om det behövs. Kontrollera om fastigheten ligger inom strandskyddszonen. Är du osäker ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

5.  Avvakta bygglovsbeslutet innan du går vidare.

6.  Ansöka om kommunalt avlopp på tekniska kontoret eller enskilt avlopp/små avlopp på miljökontoret gäller även om du ändrar det som finns.

7.  Beställa utstakning hos METRIA på telefon: 010-121 87 87 eller e:post: ann-britt.hellstrom@metria.se   Utstakning behövs om du inom detaljplanelagtområde bygger nytt bostadshus, garage eller något annat fristående hus. Gäller inte friggebod.

8.  Skicka in den ifyllda kontrollplanen efter färdigställandet. Detta för att vi ska kunna ge ett slutbesked. Utan slutbesked får du inte börja använda den nya byggnaden eller anordningen.

Tänk på att:

-  Om Du vid schaktningar eller andra företag träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:
-  Att inte börja bygga innan du fått startbesked eller börja nyttja den nya byggnaden eller den nya delen, anläggningen innan du fått något slutbesked. Att göra detta nnebär att vi måsta ta ut sanktionsavgift för det olovliga.