Samhällsplanering

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Linda Axelsson
Planchef
Tel: 0156-52037
linda.axelsson@trosa.se

Vår miljö och hela samhällets utveckling påverkas av hur marken och vattnet används. Förändringar vi gör idag berör många och måste fungera även i
framtiden. När vi planerar och bygger är det många intressen som ska samordnas.
 

Samhällsplanering handlar om detta och det sker på olika nivåer. På en övergripande nivå skall kommunen förmedla hur man vill att samhället ska utvecklas i stort. Detta görs i en översiktsplan, som omfattar hela Trosa kommun. Den fungerar som en vägledning för andra typer av planering. Översiktsplanering sker på uppdrag av Kommunstyrelsen. Trosa kommuns översiktsplan hittar du här. 

För styrande och mer detaljerad planering används detaljplaner. De är bindande, vilket innebär att t.ex. bygglov bara kan ges om åtgärden stämmer överens med det som står i detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden är uppdragsgivare för detaljplaneringen.

Sådana typer av dokument tas oftast fram av Samhällsbyggnadskontoret. Men vi arbetar också med andra former av projekt och utredningar. Du kan läsa mer om olika planer och projekt och vilka planer som är aktuella just nu på sidorna här intill.

Den fysiska planeringen följer det regelverk som anges i Plan- och
bygglagen
(PBL) och Miljöbalken (MB). Om du vill ta del av de planer som finns och
som är under framtagande, kan du besöka Samhällsbyggnadskontoret på Västra
Långgatan 5 i Trosa.