Detaljplan

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Linda Axelsson
Planchef
Tel: 0156-52037
linda.axelsson@trosa.se

Kartan visar detaljplaner som är på samråd eller granskning just nu.

När en fastighetsägare vill bygga nytt, bygga till eller kanske ändra användningen av en fastighet, skall åtgärderna följa det som står i detaljplanen för den fastigheten. Om de föreslagna åtgärderna däremot inte överensstämmer med vad detaljplanen anger, kan detta prövas genom att en ny detaljplan tas fram. Planhandlingarna finns tillgängliga på Trosa stads bibliotek och Samhällsbyggnadskontoret under samråd och granskning. Med hänsyn till personuppgiftslagen (PUL) publiceras inte alla detaljplaner på Trosa kommuns hemsida. 

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en karta och ett textavsnitt som visar vad, var och hur man får bygga eller använda fastigheten/fastigheterna till. Den talar om vilka ytor som ska vara gata, torg, park etc. Den kan också redovisa hur hög en byggnad får vara, var den kan placeras på marken och hur stor den får vara. I planen läggs också fast hur kommunen och fastighetsägarna kan/ska genomföra planen, dvs. vilka rättsverkningar som gäller för både kommunen och enskilda.
Detaljplaner tas fram eller ändras genom en process där den tänkta bebyggelsen och markanvändningen prövas och där lämpligheten bedöms utifrån olika aspekter. Detta regleras i Plan- och bygglagen.
Från 2 maj 2011 gäller en ny Plan- och bygglag, här kan du hitta mer information om den nya lagstiftningen.

Tag kontakt med Samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller just din fastighet.

Varför behövs en detaljplan?

Detaljplanen ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. I detaljplanen kan formuleras ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och att ekonomisk och rationell byggproduktion skall eftersträvas. Allmänna intressen vägs mot enskilda intressen för att nå en god helhetslösning.

Hur detaljplanerna utformas beslutas av ansvarig nämnd, i Trosa Samhällsbyggnadsnämnden. När en detaljplan tas fram eller ändras, skall bestämmelser om insyn för de som berörs av den följas, vilket sker genom samråd och utställning. De planer som just nu är aktuella för samråd eller utställning listas här till höger.

Läs mer

Var gäller detaljplan?

Planprocessen

Hur kan jag påverka?

Samhällsbyggnadsnämnden

Plan- och bygglagen