Detaljplan - varför och hur går det till?

Generell information om detaljplanering

I Sverige regleras markanvändningen av Plan- och Bygglagen, PBL. Enligt den ska kommunen ha en aktuell översiktsplan dessutom ska kommunen upprätta detaljplaner som anger vad och hur marken ska användas, dvs reglera vad som får byggas och vilken verksamhet som kan bedrivas. När väl en detaljplan finns antagen kan bygglov beviljas och byggnation komma till stånd. En detaljplan måste tas fram t ex när nya bostäder ska byggas, en skola ska anläggas eller om större förändringar ska göras.

Kommunerna ansvarar för planeringen och beslutar om detaljplaner. Det betyder att kommunerna har planmonopol. I Trosa kommun är det Samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för framtagandet av planförslag. Dessa bereds därefter av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige beslutar slutligen om att anta planen. Här presenteras planprocessens olika steg fram till antagen detaljplan. En detaljplan kan tas fram med normalt eller enkelt planförfarande. Med normalt planförfarande tar det ungefär ett år från uppdrag till laga kraft och med enkelt planförfarande ca fem till sex månader.

I samband med planläggning används ett antal uttryck och begrepp. Dessa förklaras här: Begrepp i detaljplanearbetet.