Samråd av detaljplan för Hammaren 5 m fl

Ica Fastigheter AB köpte för något år sedan angränsande fastighet till befintlig Ica-butik i syfte att möjliggöra en utbyggnad och utveckling av verksamheten. Syftet med detaljplanen är att skapa en bättre parkeringssituation inom kvarteret, möjliggöra utbyggnad av Ica Trossen, förbättra trafiksäkerheten med transporter till och från butiken samt se över befintliga gång- och cykelstråk och möjliggöra utveckling av andra verksamheter inom närområdet. Ett förslag till detaljplan har tagits fram och samråds nu med berörda sakägare, myndigheter m fl.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande

Om du har synpunkter eller frågor på detaljplanen kan du höra av dig till oss via detaljplan@trosa.se.

Samråd pågår t o m den 3 april 2017.