Omfattande upprustning av Östra Långgatan i Trosa genomförs under våren 2017

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21

Under våren genomförs en upprustning av Östra Långgatan mellan Smäckbrogatan och fram till gångvägen ner mot Strömbron. Arbetet omfattar rivning av befintlig asfalt, justering av brunnslock och dagvattenbrunnar, nytt ledstråk i storgatsten och slutligen ny asfalt på hela sträckan. I samband med detta arbete kommer Trofi att lägga tomrör för framtida anslutning av fiber.

Resten av Östra Långgatan till Högbergsgatan kommer att åtgärdas på samma sätt, men vi avvaktar med det tills byggnation av fastigheten Strömmen påbörjas. Vi har i dagsläget ingen tidplan för när det arbetet kan starta.

Arbetet, som påbörjas direkt efter påsk och beräknas pågå till månadsskiftet maj-juni, kommer att innebära att framkomligheten begränsas för fordonstrafik.