Reviderad budget 2018 – stärkt fokus på skola, förskola och äldreomsorg

I början av sommaren antogs preliminär budget för 2018 med kärnverksamheterna skola, förskola och äldreomsorg i fokus. När förslag till reviderad budget för 2018 behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslogs att prioriteringen av kärnverksamheten utökas. Trosa kommuns befolkning växer och med den verksamhetens resurser.

Befolkningstillväxten 2018 har varit större än på många år och den vanligaste inflyttaren visar sig alltjämnt vara i förskoleåldern, något som också lyser igenom i den reviderade budgeten som behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 6/11. Utskottet föreslår att ökningen av budgeten för skola och förskola revideras upp till 17 650 tkr – 7 569 tkr var ökningen i den preliminära budgeten.

Även på investeringssidan föreslås en revidering till förmån för förskola och skola i form av utökade medel för byggnation av förskolelokaler samt skollokaler.

Trosa kommun befolkningsökning har inte bara sin grund i en positiv inflyttning, äldre personer lever allt längre och med det ökar behovet av äldreomsorg. Därför förslås även ytterligare förstärkning av vård- och omsorgsnämndens budget till 9 781 tkr – 4 987 tkr var den utökning som förslogs i den preliminära budgeten.

Utöver revideringen av kärnverksamhetens budget tillkommer justeringar av taxor och avgifter, exempelvis VA, avfall samt upplåtelse av allmän platsmark.

Förslag till reviderad budget behandlas i kommunstyrelsen 15/11 och går därefter upp för beslut i kommunfullmäktige 29/11.