Budget

Budgeten är ett viktigt styrdokument i kommunen. I budgeten fastställer kommunfullmäktige fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, skattesatsen samt mål och inriktning för verksamheterna.