Miljönämnden

Miljönämndens ordförande, Dan Larson (M)

Dan Larson (M)
Ordförande
Tel: 070-678 04 58
dan.larson@trosa.se

Sandra Berwing
Nämndsekreterare
Tel: 0156-522 78
sandra.berwing@trosa.se

Miljönämndens uppgift är att fullgöra kommunens skyldigheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det handlar till stor del om att utfärda tillstånd och utöva tillsyn gällande aktiviteter som kan påverka vår hälsa och miljö. Nämnden har t ex en kontrollerande funktion när det gäller restaurangers livsmedelshygien och solariers efterlevnad av strålskyddsföreskrifter. Man tillser också att enskilda avlopp och värmeanläggningar håller godtagbar standard och man har en undersökande roll vid misstänkta miljöbrott. Miljönämndens verksamhetsområde regleras främst i miljöbalken.

Miljönämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden har inget arbetsutskott.

Nämndens ordförande är Dan Larson (M) och vice ordförande är Annika Lundström (S).

Det är tjänstemän på miljökontoret som i praktiken sköter nämndens löpande arbete och de har också befogenhet att fatta många beslut för nämndens räkning.

Information om politiker i miljönämnden hittar du här.