Skyddad natur i Trosa kommun

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Ungefär en fjärdedel av mark- och vattenområdena i Trosa kommun har någon form av skydd med stöd av lagen. Inom Trosa kommun finns förutom naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen även flera biotopskyddsområden, naturvårdsavtal, nyckelbiotoper, fågel- och sälskyddsområden och andra värdefulla naturområden. Gå in på Skogens Pärlor för att se en översikt över värdefulla naturmiljöer nära dig! 

Naturreservat

I Trosa kommun finns totalt 14 stycken naturreservat. Två av dem har kommunen själv inrättat, det är Tomtaklintskogens naturreservat i Trosa och Lånestahedens naturreservat i Vagnhärad.

I Trosa kommun finns följande naturreservat:

 • Askö naturreservat
 • Bokö-Oxnö naturreservat 
 • Bokö-Askö naturreservat
 • Furholmens naturreservat
 • Kråmö naturreservat
 • Lacka naturreservat med fågelskyddsområde
 • Lotsängsbackens naturreservat
 • Lånestahedens naturreservat
 • Norets naturreservat
 • Nynäs naturreservat
 • Persö naturreservat med fågelskyddsområde
 • Södra Lämunds naturreservat
 • Tomtaklintskogens naturreservat
 • Tullgarns naturreservat

Läs mer om kommunens naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom hela EU med syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. I Trosa kommun finns följande Natura 2000-områden:

 • Tullgarn-södra
 • Lånestaheden
 • Tomtaklint
 • Borgmästarholmen
 • Lotsängsbacken
 • Södra Lämund
 • Borsö
 • Bokö-Oxnö
 • Kråmö
 • Askö
 • Persö

Läs mer om kommunens Natura 2000-områden här.

Riksintresse för naturvård

I Trosa kommun finns flera områden som har sådana värden att de bedöms som riksintresse av något slag. Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska i enlighet med Miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Följande områden i kommunen är av riksintresse för naturvård:

 • Landsort, Askö- och Hartsöområdet
 • Tullgarnsområdet
 • Nynäs