Vattenvård

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Vattenvård syftar till ett ekologiskt hållbart nyttjande och bevarande av våra hav, sjöar och vattendrag. Det kan t.ex. vara att minska övergödningen, kalka försurade sjöar eller återställa lekplatser för fisk. En stor del av vattenvårdsarbetet sker över kommun- och länsgränser med fokus på vattnets naturliga avrinningsområden.

Trosaåns Vattenvårdsförbund

Våren 2010 bildades Trosaåns Vattenvårdsförbund där kommunerna Trosa, Gnesta, Södertälje, Nyköping och Strängnäs tillsammans arbetar med att skapa förutsättningar för så god vattenkvalitet som möjligt längs med hela Trosaåns avrinningsområde.

Svealands Kustvattenvårdsförbund

Svealands Kustvattenvårdsförbund består av flera kommuner, länsstyrelser, landsting, företag och organisationer. Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad vattenkvalitet inom hela verksamhetsområdet, vilket omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län.

Läs mer om Trosas skärgård och omgivande kustvatten på Svealandskustens hemsida

Rensjön - enda sjön i Trosa kommun som har kalkats genom åren

Mark och vatten i kommunen är inte så försurningskänsliga. Detta beror på att markerna har sådan sammansättning att de kan neutralisera den sura nederbörden. Rensjön är den enda sjö i kommunen som har kalkats genom åren, men numera är vattenkvaliteten i sjön så god att det inte längre behövs.  

Hitta information om ditt vatten

På VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kan du söka uppgifter i en databas för sjöar och vattendrag i hela Sverige.