Fornlämningar

Trosa kommun är full av bevis på att människor har bott i området sedan urminnes tider. De äldsta arkeologiska fynden från trakten (främst stenyxor, keramik, m.m.) kan dateras tillbaka till stenåldern. Idag finns de flesta fynden på museum, men den intresserade kan bege sig ut i naturen för att med egna ögon beskåda imponerande gravhögar, rester av boplatser och annan byggnation, och inte minst runstenar.

Gravar

Gravfält, gravhögar och liknande monument var vanliga från bronsåldern (1800–500 f. Kr.) och fram till järnåldern (500 f. Kr–1100 e. Kr.). I Trosa finns lämningar från hela eran.

Boplatser

Synliga lämningar från boplatser är sällsynta i Trosa, framför allt eftersom trakten har varit bebodd under en såpass lång och sammanhängande tid. Man har helt enkelt fortsatt att bygga nytt ovanpå resterna av det gamla! De rester som finns kvar idag härstammar framför allt från bronsåldern.

Runristningar

De flesta runristningarna är från 1000-talet. Många av dem talar om familjemedlemmar som omkommit utomlands, andra innehåller bara helt korta texter: ett namn eller två, kanske hänsyftande till forntida gårdsägare.