Stöd och insatser enligt LSS

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef 
Tel vxl:0156-520 00
per-uno.nilsson@trosa.se 

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare Socialpsykiatri/SoL
Tel vxl: 0156-520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare LSS/SoL
Tel vxl: 0156-520 00
jessica.eriksson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare LSS/SoL
Tel vxl: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Biståndshandläggare kan nås säkrast mellan 8.30 - 10.00

  Det finns 10 insatser att söka enligt LSS

  • Rådgivning och stöd (denna insats söks och beviljas via Landstinget Sörmland)
  • Personlig assistans
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  • Daglig verksamhet

Varje insats prövas individuellt.

Att söka och få stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. Du ansöker om insatser hos biståndshandläggare i Trosa kommun.
Du kan ansöka skriftligt eller muntligt om stöd och service enligt LSS. Sök som e-tjänst. Det är antingen du själv eller din företrädare som kan begära insatser. I ansökan talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av.

Hjälp att ansöka

Du kan få vägledning hur du ska fylla i blanketten genom kontakt med din handläggare eller vård och omsorgsrådgivare.

Hur går en utredning till?

När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens LSS-handläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex ditt funktionnedsättning, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.

Beslut

När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt.
Beslutet med utredningen sänds hem till dig.

Överklagan

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Trosa kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Trosa kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

Kostnad

Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria. Dock betalar du själv för dina omkostnader som t ex hyra och mat samt kostnader i samband med aktiviteter.

Individuell plan

En individuell plan finns i LSS som en rättighet för de som tillhör personkretsen enligt LSS.

I samband med att du beviljas en insats enligt LSS ska du också erbjudas en individuell plan, med beslutade och planerade insatser, i samråd med dig. Planen ska tala om hur ditt stöd och din service ska se ut nu och i framtiden. Planen är samtidigt ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och vardag.

I planen kan även insatser från andra myndigheter ingå om du vill.

Den som har beviljats en insats enligt LSS kan när som helst begära att en plan ska upprättas.