Bättre Liv För Sjuka Äldre

Bättre Liv För Sjuka Äldre

Trosa kommun deltar i den nationella satsningen Bättre Liv För Sjuka Äldre
Satsningen innebär att vi ska jobba mer förebyggande och att kommun och landsting ska samarbeta så att den sjuka äldre får en bra vård och omsorg. Att undvika onödiga sjukhusbesök och att ha rätt läkemedel är exempel på detta. Vi ska också förbättra demensvården och vården i livets slutskede. 

Kvalitetsregister

Som en del av Bättre Liv För Sjuka Äldre använder vi inom äldrevården flera nationella kvalitetsregister. Med den information vi får kan vi utvärdera och förbättra vårt arbete. Vi behöver ditt samtycke för att registrera dina uppgifter i systemen.

Senior Alert

Senior Alert är ett webbaserat kvalitetsregister med syfte att förebygga skador som kan uppstå på grund av fall, undernäring och trycksår. Genom att göra en riskbedömning och sätta in förebyggande åtgärder kan vi minska uppkomsten av dessa skador.

Svenska Palliativregistret

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som beskriver vården i livets slutskede. Syftet är att vi ska arbeta strukturerat så att du och dina anhöriga får den hjälp och stöd ni behöver.

BPSD, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens

BPSD är ett nationellt kvalitetsregister som hjälper oss att arbeta systematiskt för att hitta lösningar som får en person med demenssjukdom att må bättre. Registret hjälper till att ge ökad förståelse och kunskap om demenssjukdomar och ger som följd en förbättrad vård med ett gott bemötande.