Hantering av dina uppgifter

Patientjournal och sekretess

Hälso- och sjukvårdens personal har skyldighet att föra patientjournal.
De behöver inhämta nödvändig information från andra vårdgivare för att kunna ge dig en god och säker vård. De personuppgifter som lagras om dig lyder under sekretess. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal.

All personal inom Vård och Omsorg i Trosa Kommun har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Ditt samtycke

Med samtycke menas att du, eller en legal företrädare, säger ja till att nödvändiga uppgifter inhämtas och lämnas vidare mellan vårdgivare som är delaktiga i din vård.

Hälso- och sjukvårdspersonal frågar alltid efter ditt samtycke och dokumenterar det i din journal.

Sammanhållen journalföring

Sedan några år tillbaka finns en möjlighet för vårdgivare att på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Det kallas Sammanhållen journalföring.

Du kan läsa mer om sammanhållen journalföring i broschyren "Bättre överblick, ännu bättre vård".

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Trosa kommun kan, om du ger ditt samtycke, ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare t ex Sörmlands Landsting. Det innebär att du kan få en snabbare och säkrare vård.

Vi behöver ditt samtycke för att ta del av dina uppgifter i den sammanhållna journalföringen.

Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga i sammanhållen journalföring kan du vända dig till din vårdcentral och begära att de spärras.