Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

Charlotte Karlsson
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0156 - 520 54

I kommunen finns en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska som ser till att hälso- och sjukvårdsansvaret sköts på rätt sätt. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner inom de verksamheter som kommunen har.

MAS ansvarar också för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas Lex Maria.

Om du har frågor, synpunkter eller iakttagit risker och brister inom Trosa kommuns hälso- och sjukvård kan du kontakta MAS:en.

Anmälan enligt Lex Maria

Lex Maria är en bestämmelse som innebär att vårdgivaren enligt lag är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

I Trosa kommun är all personal skyldig att rapportera tillbud och negativa händelser i samband med hälso- och sjukvård till MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

MAS tar sedan ställning till om det inträffade kan förhindras eller rättas till inom kommunens eget kvalitetssystem eller är av så pass allvarlig karaktär att det även ska anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Om du iakttagit allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal i verksamheten eftersom direkta åtgärder kan behöva vidtas. Men du kan också kontakta MAS:en.