Hälsoskydd

Michal Korek
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

- hindrar skador för hälsan

Här nedan finns information om smittskydd, vedeldning, eldning av trädgårdsavfall och badvatten. Vi arbetar med att förebygga och undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. Hälsoskydd kan t.ex. vara tillsyn av hygienlokaler, förskolor och bostäder. Frågor som berörs är bl.a. radon, allergi, buller, ventilation, mögel, lukt, tobaksrökning, smittspridning, strålning, temperatur m.m.

I de lokala hälsoskyddsföreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2014 finns bestämmelser om bland annat djurhållning, tomgångskörning, eldning och fyrverkerier. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun.pdf

Smittskydd 

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta. Störst vikt lägger vi framför allt vid att förhindra olika typer av livsmedelsbundna smittor. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vedeldning

Vid vedeldning krävs bästa möjliga teknik. Utsläppen från en småskalig vedeldning kan vara mycket hälsofarlig och drabbar i första hand astmatiker och de som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Installation av ackumulatortank och miljögodkänd panna kan minska utsläppen beroende på den befintliga pannans konstruktion och ålder. Tänk på att all eldning skall ske så att olägenhet ej uppstår.

Avfall och stora mängder papper får ej eldas!

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall kan utgöra en olägenhet. Röken som bildas innehåller ämnen som smutsar ner, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och andra sjukdomar i luftvägarna.

Problem med röken ökar med att vi bor nära varandra. Det räcker med en som eldar för att ett helt område ska känna av röken.

I första hand rekommenderas att trädgårdsavfallet komposteras inom den egna fastigheten. Trädgårdsavfall kan även transporteras till Korslöt återvinningscentral för omhändertagande.

Tänk på att det råder permanent eldningsförbud av trädgårdsavfall eller liknande i Trosa innerstad. Läs mer om eldning hos vår räddningstjänst. 

Badvatten

Trosa kommun har tre kommunala badplatser, Trosa havsbad, Komöte och Sillebadet. Badplatserna inspekteras under badsäsongen regelbundet av miljökontoret och provtagning görs. Skyltar som informerar om badvattnets kvalitet finns vid de kommunala baden.

Resultat av badvattenprover kan ses här.

Uppdaterade rapporter över algblomning i Östersjön finns på www.infobaltic.se.

Mer information

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Trosa kommun.pdf 
Blankett för att anmäla lokal 
Socialstyrelsen 
Strål och säkerhetsmyndigheten 
Smittskyddsinstitutet 
Överklaga beslut