Cisterner

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Michal Korek 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

Alla cisterner och rörledningar blir med åren utsatta för slitage och skador. Ståltankar rostar och plasttankar kan bland annat skadas av marksättningar. En regelbunden kontroll av cisterner är därför nödvändig. Kontrollen av cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja är dessutom reglerad i lagstiftningen. Ny lagstiftning som reglerar cisterner antogs 2003, Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Lagen ställer krav på att alla befintliga anläggningar måste besiktigas och det krävs återkommande kontroller. Lagkravet på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel eller spillolja om cisternen är större än 1 kubikmeter. Exempel på cisterner som skall kontrolleras är villacisterner i mark, utomhus eller inomhus och så kallade farmartankar hos lantbrukare och företag. Olika kontrollintervall gäller för olika cisterner.

När en oljecistern tas ur bruk skall detta anmälas till miljökontoret. I anmälan ska redogöras hur cisternen tas om hand på ett miljöriktigt sätt av ett ackrediterat företag som även upprättar ett slutbesiktningsprotokoll som sänds till miljökontoret.

Inom vattenskyddsområden gäller särskilda regler. Hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska måste anmälas till miljökontoret.