Fordonstvätt / biltvätt

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Michal Korek 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

Om du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet ut i närliggande dagvattenbrunnar. Dessa brunnar är inte anslutna till någon oljeavskiljare, reningsverk eller motsvarande. Det förorenade vattnet rinner orenat ner i vattendrag som i sin tur rinner ut i sjöar och hav.

I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande organismer. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet. På din bil fastnar även rester av olja och tungmetaller, vilka följer med tvättvattnet.

Vad säger lagen?
I miljöbalken (kap 1 och 2) finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (t ex tvätta bilen), ska förebygga och hindra att sådan skada sker. Lagen säger också att alla ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter (t ex miljöanpassade bilvårdsprodukter).

Var ska bilen tvättas?
Bilen bör tvättas i automattvätt, biltvättar eller "gör det själv hall". I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. På nyare anläggningar sker dessutom ytterligare rening av vattnet i form av minireningsverk innan det leds vidare till det kommunala reningsverket.