Köldmedia

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Michal Korek 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. För att förhindra utsläppen och på sikt fasa ut de mest farliga köldmedierna (CFC och HCFC) skapades en lagstiftning som syftar till att reglera användning och hantering av dessa ämnen. Köldmediekungörelsen (SFS 2007:846) och förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet är de viktigaste lagstiftningarna rörande köldmedier. Lagstiftningen innehåller bl.a. regler för vilka köldmedier som får användas vid nyinstallationer samt regler för hur befintliga maskiner ska skötas så att läckage undviks.

Nyinstallation av köldmedieanläggningar får bara utföras av ett ackrediterat kylföretag. Vid nyinstallation av köldmedieanläggningar får bara köldmedia av typen HFC användas. Om en köldmedieanläggning innehåller sammanlagt mer än 10 kg köldmedia så ska den anmälas till miljökontoret.

Befintliga anläggningar ska varje år genomgå en årlig kontroll som ska utföras av ett ackrediterat kylföretag (gäller ej enhetsaggregat t.ex. kylskåp på mindre än 3 kg). Kontrollen måste beställas av den som äger eller använder köldmedieanläggningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett ackrediterat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort. Innehåller köldmedieanläggningen mer än 10 kg köldmedia så ska även en årlig kontrollrapport lämnas till miljökontoret. senast den 31 mars varje år. Om kontrollrapport inte inkommer inom utsatt tid utdöms en miljösanktionsavgift.