Värmepump

Michal Korek
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0156-523 05
michal.korek@trosa.se

En värmepump utnyttjar värme i berggrund, jord, vatten eller luft för uppvärmning av bostäder.

Anmälan

För värmepumpar som tar värme ur mark, jord eller vatten krävs en anmälan till miljökontoret. Anmälan ska göras på särskild blankett och i god tid innan installationen avses att utföras. För handläggning av ärendet tar kommunen ut en avgift på 1 920 kronor. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

Blanketter hittar du här.

Om anläggningens effekt överstiger 100 kW klassas anläggningen som en C-verksamhet vilket medför en mer omfattande handläggning.

Vem får borra?

Brunnsborrningen ska utföras fackmannamässigt och en borrad brunn ska vara utförd i enlighet med Normbrunn -16. När du anlitar en brunnsborrare för energibrunn bör du kontrollera att denne är ansluten till någon branschorganisation för brunnsborrare, Avanti eller Geotec. Ansvarig brunnsborrare bör vara certifierad. Information om utfärdade certifikat finns bland annat på SITAC:s hemsida.

Hur bedöms anmälan?

I vår bedömning av en anmälan tar vi bland annat hänsyn till skydd av dricksvattentäkter och risken för inträngning av saltvatten. Ifall köldmediet skulle läcka ut ur värmepumpen är det viktigt att föroreningarnas spridning begränsas. Det krävs sanering av köldmedia om det läcker ut. Detta måste omgående anmälas till miljökontoret. Inom skyddsområde för vattentäkt beviljas i regel inte tillstånd för borrning av bergvärme.

Att tänka på:

Energibrunnar bör inte placeras för nära varandra eftersom de då "stjäl" energi från varandras värmeupptagningsområden. För att få full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhålen. Man bör inte borra närmare än 4 meter till en byggnad då det finns en risk för att skador kan uppstå. Borrhålet ska placeras minst 30 meter från den ensklilda avloppsanläggningen och egen brunn.

Energiborrhål som placeras 10 meter eller närmare från tomtgräns kräver ett skriftligt yttrande från berörd granne. Yttrandet bifogas med anmälan.

Blanketter för anmälan om värmeuttag ur mark och grannyttrande finns i blankettarkivet, klicka här.