Detaljplan

Mats Gustafsson
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0156-520 27
mats.gustafsson@trosa.se

Linda Axelsson
Planchef
Tel: 0156-52037
linda.axelsson@trosa.se

Mia Kehrer
Administratör
Tel: 0156-52025
mia.kehrer@trosa.se

När en plan är på samråd eller granskning syns den på en karta här ovanför. Om det inte finns någon karta betyder det att ingen detaljplan är på samråd/granskning för tillfället.

När en fastighetsägare vill bygga nytt, bygga till eller kanske ändra användningen av en fastighet ska åtgärderna följa det som står i detaljplanen för den fastigheten. Om åtgärderna inte överensstämmer med vad detaljplanen anger kan man pröva detta genom att en ny detaljplan tas fram. 

Hur detaljplanerna utformas beslutas av ansvarig nämnd, i Trosa Samhällsbyggnadsnämnden. När en detaljplan tas fram eller ändras ska bestämmelser om insyn för de som berörs av den följas, vilket sker genom samråd och granskning.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Trosa stads bibliotek och Samhällsbyggnadskontoret under samråd och granskning. Med hänsyn till Personuppgiftslagen (PUL) publiceras inte alla detaljplaner på Trosa kommuns hemsida. 

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en karta och ett textavsnitt som visar vad, var och hur man får bygga eller använda fastigheten/fastigheterna till. Den talar om vilka ytor som ska vara gata, torg, park och så vidare. Den kan också redovisa hur hög en byggnad får vara, var den kan placeras på marken och hur stor den får vara. I planen bestäms också hur kommunen och fastighetsägarna kan/ska genomföra planen, det vill säga vilka rättsverkningar som gäller för både kommunen och enskilda.
Detaljplaner tas fram eller ändras genom en process där den tänkta bebyggelsen och markanvändningen prövas och där lämpligheten bedöms utifrån olika aspekter och regleras i Plan- och bygglagen.

Ta kontakt med Samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vad som gäller just din fastighet.

Varför behövs en detaljplan?

Detaljplanen ger en samlad bild av mark- och vattenanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. I detaljplanen kan formuleras ambitioner om en vacker och välfungerande bebyggelse, sociala aspekter och att ekonomisk och rationell byggproduktion ska eftersträvas. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en bra helhetslösning.

Planlagd mark i Trosa kommun

I merparten av Trosas tätorter och samhällen är markanvändningen reglerad i detaljplaner. Den äldsta finns i Trosa och är från 1928. Nya planer kommer till och gamla planer ändras kontinuerligt. Via länken nedan kan du se vilka delar i kommunen som är reglerade i detaljplaner. I dagsläget finns inte våra gällande detaljplaner tillgängliga på hemsidan, men vi kan gärna skicka detaljplaner på förfrågan till detaljplan@trosa.se.