Planeringsprocessen

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35

Steg i processen - 1. Förstudie
Innehåll i stort - Dagens brister och problem, förutsättningar som ska beaktas, tänkbara lösningar.
Redovisning av konsekvenser - Beskrivning av lösningarnas förmodade miljöpåverkan.
Leder till - Beslut om att fortsätta eller avbryta processen.

Steg i processen - 2. Järnvägsutredning
Innehåll i stort - Kvarvarande alternativ analyseras, jämförs och utvärderas.
Redovisning av konsekvenser - Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till - Val av alternativ.

Steg i processen - 3. Regeringsprövning
Innehåll i stort - Regeringen prövar om projektet är tillåtet enligt Miljöbalken. 
Leder till - Fortsatt eller avbruten process.

Steg i processen - 4. Järnvägsplan
Innehåll i stort - Slutlig sträckning och utformning samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.
Redovisning av konsekvenser - Miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av Länsstyrelsen.
Leder till - Fastställelse av järnvägsplanen ger Trafikverket rätt att bland annat lösa in mark.

Steg i processen - 5. Bygghandling
Innehåll i stort - Detaljerade ritningar och beskrivningar.
Leder till - Upphandling av entreprenörer och byggstart.

Vill du veta mer om processen? Klicka här så kommer du till Trafikverkets hemsida.

Mer information

Varför behövs Ostlänken?

Stor investering och lång planeringsprocess

Viktiga händelser

Vald korridor

Planeringsprocessen 

Resecentrum i Vagnhärad

Nyköping-Östgötalänken AB