Stor investering och lång planeringsprocess

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35

Trafikverket har beräknat kostnaden för Ostlänken till cirka 55 miljarder kronor. En så stor investering kan inte genomföras direkt, utan måste fördelas på en längre utbyggnadsperiod. Därför kan det bli aktuellt med etappvis utbyggnad, som anpassas till finansiering och till hur detaljerade planer kan tas fram för olika delsträckor. Projektet är så omfattande att tiden för genomförande också kan påverkas av tillgången på entreprenadmaskiner och arbetskraft. Enligt Regeringens besked ska Ostlänken påbörjas 2017 och hela Ostlänken ska stå färdig senast 2028.

Planeringsprocessen

Ett järnvägsbygge innebär bestående förändringar för människor och miljö. Därför är det många intressen som ska kunna komma till tals och vägas samman innan en järnväg kan byggas. Dessutom krävs det många och i vissa fall komplicerade utredningar för att föra den lagreglerade planeringsprocessen vidare.

Ostlänken har diskuterats sedan början av 1990-talet och flera utredningar gjordes av bland annat SJ, berörda kommuner och av dåvarande Banverket. Den egentliga planeringsprocessen startade med en förstudie under åren 2001–2003.  Därefter genomförde Banverket järnvägsutredningen under perioden 2004–2010.

Efter järnvägsutredningen gjorde planeringsprocessen ett uppehåll. Orsaken var att Ostlänken inte fanns med i Trafikverkets långsiktiga plan för tolvårsperioden 2010-2021. I och med Regeringens besked i augusti 2012 om att Ostlänken ska byggas, kan processen fortsätta med Regeringens tillåtlighetsprövning och med järnvägsutredning.

Här kan du läsa mer om planeringsprocessen för Ostlänken.

Mer information

Varför behövs Ostlänken?

Viktiga händelser

Vald korridor

Planeringsprocessen 

Resecentrum i Vagnhärad

Nyköping-Östgötalänken AB