Viktiga händelser

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35

Här är några viktiga händelser i historien om Ostlänken samlade. De senaste händelserna står först i listan och de äldsta står sist.

6 oktober 2016
Infrastrukturministern presenterar huvuddragen i regeringens infrastrukturproposition. Hon nämner då att regeringen förutsätter att Ostlänken ska påbörjas 2017.

Maj 2016
Sverigeförhandlingen och kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping kom fram till en principöverenskommelse om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationsläge. Arbetet för att ge Sörmland snabb regional trafik tog ett stort steg framåt och för Trosa ett stationsläge i Vagnhärad. Kommunen säkrar överenskommelsen.

Januari 2016
Sverigeförhandlingen tillkännager de 13 stationslägen som ska förbinda Stockholm med Skåne. Vagnhärad är med som ett stationsläge liksom övriga Ostlänkskommuner och är fortsatt med i förhandlingarna.

23 november 2015
”Öppet Hus” i Vagnhärad om Trafikverkets första förslag till förordad spårlinje genom kommunen markerar att samrådsprocessen har inletts.

11 november 2015
Regeringen tar emot Trafikverkets ansökan om tillåtlighet för Ostlänken enligt Miljöbalken.

Vintern/våren 2015
Trafikverkets konsulter genomför en mängd olika utredningar, som ska visa förutsättningarna för Ostlänkens sträckning genom Trosa kommun.

September 2014
Konsulter från Tyréns och ÅF börjar arbetet med järnvägsplaner med mera för Ostlänkens sträckning genom Trosa och Södertälje kommuner.

10 juni-30 september
Trafikverket genomför en beredningsremiss inför regeringens prövning av om Ostlänken är tillåtlig enligt Miljöbalken.

Våren 2014
Trafikverket handlar upp konsultstöd för arbetet med att finna exakt sträckning och exakt utformning (järnvägsplaner, systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning) för Ostlänkens sträckning genom Trosa och Södertälje kommuner. Uppdraget går till Tyréns och ÅF.

3 april 2014
Regeringen fastställer nationell plan för transportsystem för perioden 2014-2025. För Ostlänken innebär beslutet att regeringen avsätter 20,35 miljarder kronor under åren 2017-2025.

14 juni 2013
Trafikverket presenterar sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Förslaget reserverar 17,8 miljarder kr för Ostlänken och är utsänt på remiss till och med den 1 oktober 2013. Samma dag redovisar Trafikverket en utredning enligt uppdrag från regeringen om Ostlänkens hastighetsstandard mm.

20 december 2012
Regeringen uppdrar till Trafikverket att ta fram en nationell plan för utveckling av transportsystemet under perioden 2014–2025. I uppdraget anger Regeringen att Ostlänken ska påbörjas under planperioden.

15 oktober 2012
Regeringen lämnar sin infrastrukturproposition till Riksdagen. Propositionen pekar ut Ostlänken som ett av de viktigaste järnvägsprojekten i landet.

29 augusti 2012
Besked från Regeringen om att Ostlänken ska byggas som ett första steg mot en ny stambana för snabbtåg. Bygget kan påbörjas 2017 och Ostlänken bedöms vara helt färdig senast 2028. Totalkostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kr.

27 april 2012
Trafikverket presenterar en omfattande utredning av järnvägens behov av ökad kapacitet. I utredningen konstaterar Trafikverket att Ostlänken är väl utredd och bör byggas för att ”tillgodose angelägna kapacitetsbehov”.

Mars 2010
Dåvarande Banverket fattar beslut om vilket av de utredda korridoralternativen som ska ligga till grund för fortsatt planering. Dessutom fastställer Banverket riktlinjer för det fortsatta arbetet. Beslutet innebär att röd korridor på sträckan Järna – infarten till Norrköping (Loddby) ska utredas vidare. Här kan du läsa mer om korridoren. http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Ostlanken/Dokument-Ostlanken/

Dec 2008–feb 2009
Utställning av Banverkets järnvägsutredning, där tre alternativa korridorer för Ostlänkens sträckning jämförs.

28 april 2003
Banverket beslutar att ta över ansvaret för det fortsatta arbetet med Ostlänken. Dessutom beslutar Banverket att förstudiens tre utredningsalternativ ska ligga till grund för den kommande järnvägsutredningen.

2001–2003
Nyköping – Östgötalänken AB tar fram en förstudie, där brister i dagens system och möjliga lösningar identifieras och analyseras.

Juni 2001

Bolaget Nyköping – Östgötalänken AB bildas av kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Linköping samt av landstingen i Södermanland och Östergötland. På senare tid har Mjölby kommun tillkommit som en av ägarna i bolaget. Dessutom har landstingen ersatts av Regionförbundet Sörmland respektive Östsam.

Mer information

Varför behövs Ostlänken?

Stor investering och lång planeringsprocess

Viktiga händelser

Vald korridor

Planeringsprocessen 

Resecentrum i Vagnhärad

Nyköping-Östgötalänken AB