Missbruk

Irina Matchenka
Missbrukshandläggare
Tel: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Vid frånvaro:
Pia Ekman
Enhetschef
Tel: 0156-521 06
pia.ekman@trosa.se

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att personer i kommunen som har problem med alkohol eller andra droger får det stöd och den hjälp som de har behov av för att komma till rätta med sina problem. I detta ansvar ingår att informera om skadeverkningar av alkohol och andra droger samt att söka upp personer som kan antas vara behov av hjälp alternativt stöd.

På Ekonomi- och vuxenenheten beslutas om stödinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lag om vård av missbrukare (LVM). Om du söker hjälp för eventuella alkohol- eller narkotikaproblem utreder socialsekreterare tillsammans med dig dina behov för att komma till en lämplig insats. Socialtjänsten strävar efter att på ett sakligt sätt utreda din situation. I Trosa kommun genomförs utredningen med hjälp av intervju- och utredningsinstrumentet Addiction Severity Index (ASI).

Vård och behandling av alkohol och narkotikaproblem kan ske i öppen eller sluten form och ha olika innehåll. Så långt som det är möjligt skall vård och behandlingsinsatser genomföras på frivillig väg med stöd av SoL. I fall som är av särskilt allvarliga har samhället skyldighet att ingripa med tvång för att personen med missbruksproblem ska få vård.

Trosa kommun har egen öppenvård genom Alkohol- och drogrådgivningen. Alkohol- och drogrådgivningen kan man även kontakta utan att gå igenom socialtjänstens vuxenenhet, få råd och stödsamtal.

Haschavvänjningsprogrammet

Haschavvänjningsprogrammet är ett individuellt, strukturerat samt pedagogiskt program som genomförs under 6 veckor plus 6 veckors stödkontakt.

Vi arbetar efter Thomas Lundqvists modell "Haschprogrammet" som är ett behandlings- och avgiftningsprogram. Att använda cannabis medför för många en försämrad förmåga till reflektion över sig själv.

Målgruppen är främst ungdomar upp till 23 år som missbrukar hasch och marijuana, som vill sluta och är motiverade till behandling. Föräldramedverkan ingår i programmet, mitt i och efter programmets slut. Efter programmet har man fortsatt kontakt utifrån individuella behov samt återfallsprevention. Känner du någon som skulle behöva genomgå Haschavvänjningsprogrammet?

Länkar
Folkhälsomyndigheten