Att söka bistånd

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Här försöker vi kort att beskriva vad som händer med din ansökan, och i en utredning. Om du har behov av stöd, service eller omvårdnad för att klara din vardag kan du ansöka om hjälp. Du gör det skriftligen eller muntligen till någon av biståndshandläggarna på Vård och omsorg.
Du kan ansöka om stöd som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, telefonservice, kontaktperson, korttidsboende eller särskilt boende. Du kan även ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad händer med min ansökan?

Vi får inte börja utreda ditt behov av stöd utan att du först sökt om hjälp. När en handläggare tagit emot din ansökan kommer han eller hon att kontakta dig för ett besök eller hembesök. Vid besöket går du tillsammans med handläggaren igenom vilka behov av stöd du har. Målet är att i samråd med dig bedöma och utreda vilka hjälpinsatser du behöver för att få en skälig levnadsnivå.
Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd som ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra. För att få en god helhetsbild av din situation kan handläggaren behöva skriftlig information från till exempel läkare, sjukgymnast eller psykolog.
Den information som handläggaren tagit del av redovisas sedan i en skriftlig utredning.

Vilken information måste framgå i en utredning?

Vi följer de riktlinjer som Länsstyrelsen har tagit fram. Enligt Länsstyrelsen ska en utredning innehålla uppgifter om;
- Av utredningen skall tydligt framgå vad du ansöker om
- Beskrivning av handläggarens kontakt med dig
- Beskrivning av persondata, familjesituation, bostadsförhållanden, social situation, livsstil, vanor och traditioner, upplevelser av hälsa och hjälpmedel
Beroende på vad du har sökt kan uppgifterna variera. Men vi spar aldrig uppgifter som inte är relevanta för just ditt ärende.
Du har rätt att läsa och ta del av det som står om dig och även ha synpunkter på detta.

Bedömning

Vi utgår alltid från ditt behov. Bedömningen handlar om att sammanväva all information till ett beslut.
- I bedömningen tar vi hänsyn till bland annat
- Lagstiftning
- Kommunala riktlinjer
- Dina önskemål
- Dina förmågor
- Vad som kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd

Beslut om stöd och hjälp

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Handläggaren fattar ett beslut om bistånd och insats utifrån din situation och dina behov.
Av beslutet skall tydligt framgå varför du fått eller inte fått det stöd och den hjälp du ansökt om.
Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar i din personakt på kommunen.
Beslutet och nödvändig information lämnas sedan över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. Om du ansökt om hemtjänst kan du genom kundval påverka vem som ska hjälpa dig, se valfrihet för mer information.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut och stöd?

Enligt lagstiftning skall din ansökan påbörjas så snart vi mottagit den. Vanligtvis har du fått ett beslut inom 2 till 5 veckor beroende på din situation. Dock förekommer längre tid men vi kommer under behandling av din ansökan ha kontinuerlig kontakt.
De som kommer att hjälpa dig med ditt stöd kommer skyndsamt påbörja sitt uppdrag när beslut är fattat. I vissa fall kan stödet dröja beroende på karaktär av din stödinsats och situation. Allt sker fortfarande i dialog med dig.

Vad gör jag om jag får avslag?

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.
Se vidare under att överklaga för mer information.