Lagstiftning och avgifter

Rune Larsen
VA-/Renhållningsingenjör
Tel: 0156-520 31

VA-avgifter 2016

Det du betalar i vatten- och avgiftstaxa används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet samt att ta hand om och rena avloppsvattnet inklusive dagvatten från gator och fastigheter. 

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du förbrukar. 

Villaägare betalar: 

  • En fast avgift för vatten och avlopp: 2 448 kr/år
  • En rörlig avgift för vatten och avlopp: 26,04 kr/m3
  • En fast avgift för dagvattengata/dagvattenfastighet: 768 kr/år

Taxan gäller från den 1 januari 2016. Alla avgifter är inklusive moms.

Höjning av VA-taxan

För att säkra ett rent och gott dricksvatten och minska antalet vattenläckor, samt för att förstärka reningskapaciteten för avloppsvatten fattade kommunfullmäktige den 17 juni 2015 beslut om att höja taxan för vatten och avlopp med 12%.

Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter ställer skärpta miljö- och säkerhetskrav på samhället i stort. Den innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt liksom ledningsnätet. 

För att kunna erbjuda hög kvalitet på dricksvattnet och en kretsloppsanpassad reningsprocess av avloppsvatten även i framtiden kommer anpassningar att bli nödvändiga. Det är viktigt för oss att långsiktigt arbeta för ett hållbart samhälle. Genom att underhålla och förnya våra vattenverk, avloppsreningsverk och ledningsnät får vi långsiktigt lägre kostnader och står bättre rustade för framtiden.

Enligt vattentjänstlagen ska VA-ekonomin vara självfinansierad. Finansieringen sker genom avgiftsuttag (VA-avgift) från alla som ansluts till och använder den allmänna VA-anläggningen.

Lagstiftning

Användning av Trosa kommuns vatten och avloppstjänster regleras förutom genom Lagen om allmänna vattentjänster av regler som beslutas av kommunfullmäktige. Reglerna benämns ”Allmänna bestämmelser för brukande av Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA).

Läs mer om Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer om ABVA

Läs mer om VA-avgifter och lagstiftning

Din räkning

Fakturan kommer varje kvartal, d.v.s. fyra ggr/år. Du kan även betala din räkning via autogiro. Kontakta då kundtjänst på tel. 0156-522 48 eller eva.anmark@trosa.se

Mer information

Förklaring av begrepp och avgifter
Information till fastighetsägare