Demensvård

Demens

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden.

Minnesutredning

Då symtomen också kan vara tecken på andra tillstånd och sjukdomar krävs det en utredning för att fastställa att det rör sig om en demenssjukdom. Misstänker du att du eller någon anhörig drabbats ska du i första hand kontakta din vårdcentral. På vårdcentralen finns ett team som genomför en medicinsk utredning för att säkerställa om demenssjukdom föreligger.

Demensvård i Trosa kommun

Kommunen kan ge dig hjälp och stöd i vardagen när den egna förmågan sviktar. Demensvården i kommunen utgår från nationella och länsövergripande riktlinjer och rekommendationer. Utifrån de behov du har kan stöd erbjudas i olika former inom den kommunala vård och omsorgsverksamheten.

Dagverksamhet

Gästis är till för personer med demens och erbjuder meningsfulla aktiviteter och social stimulans efter dina intressen och behov. Vi strävar efter att du ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö. På Gästis möts du av erfaren personal vars mål är att du skall ha en bra dag.

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar hemma när du behöver hjälp och omsorg kan du få stöd från kommunens hemtjänst. Den hjälp du får är individuell och det är därför svårt att exakt ange hur den ser ut, men det kan handla om personlig omvårdnad, inköp, matlagning och trygghetslarm. Stödet utförs av specialiserad personal med utökade kunskaper inom demensområdet. När ett biståndsbeslut är fattat skickas beslutet till den hemtjänstutförare du har valt som i sin tur utför insatserna som du beviljats.

Korttidsboende

Korttidsboende innebär att en person tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsboende är att ge miljöombyte, egen stimulans och rekreation samtidigt som anhöriga får avlastning i omvårdnadsarbetet. På korttidsboende finns fast bemanning som skall tillgodose dina behov av omvårdnad och fritidsaktiviteter.

Individuell genomförandeplan

En individuell genomförandeplan upprättas när beslutade insatser ska ges inom hemtjänst och särskilt boende. Du ska kunna påverka hur du vill ha det i ditt boende och hur ditt stöd skall utformas. Vid beslut om insatser tilldelas du en kontaktperson som har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand honom/henne du skall vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad. Planen följs upp vid behov och minst var tredje månad. Anhöriga kan, om du önskar, närvara vid upprättandet av genomförandeplanen.

Särskilt boende med demensinriktning

Till något av kommunens demensboenden kan du flytta när ditt behov av stöd och hjälp är så omfattande att du behöver tillgång till personal dygnet runt. Där arbetar personal med kunskap och intresse för omvårdnad av personer med demenssjukdom med utgångspunkt från individen.

Efter inflyttning i särskilt boende har vi ett välkomstsamtal med dig. Vid samtalet medverkar enhetschef för boendet och kontaktperson och det är fördelaktigt att även anhörig kan delta om du så önskar.

Anhörigstöd

Anhörigstödet erbjuder olika insatser som anhörigutbildning, enskilt stöd, närstående/samtalsgrupper, informationsträffar. Olika yrkesgrupper inom kommunens äldreomsorg ansvarar för dessa insatser tillsammans med kommunens anhörigkonsulent.

Den lokala demensföreningen är en fristående förening som tillvaratar de anhörigas intressen och ordnar studiecirklar och informationstillfällen som vänder sig till anhöriga till personer med demenssjukdom.

Olika yrkesgrupper inom kommun och landsting samverkar utifrån personen med demenssjukdom och dennes anhörige för att ge varje individ den information och det stöd som det finns behov av liksom att utveckla och förbättra demensvården.

Vård i livets slutskede ges med särskild hänsyn till närstående och anhörigas önskemål.

Hur kan du få stöd och insatser i Trosa kommun?

Dagverksamhet, hemtjänst, korttidsboende, och särskilt boende är biståndsprövade insatser. Det innebär att man ansöker om stödet hos kommunen. Hos kommunen utreder en biståndshandläggare vilket behov av stöd du har och beslutar om du är berättigad till respektive insats. Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

Lokal handlingsplan för demensvårdnad i Trosa kommun

Bilaga till lokal handlingsplan för demensvårdnad.       


Se även vidstående länkar för mer information inom demensområdet                                       

Länk till Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se

Landstinget Sörmland www.landstingetsormland.se/

Svenskt demenscentrum www.demenscentrum.se

Demensförbundet www.demensforbundet.se

Kontakt

Mirna Basic
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Selma Akan
Förstehandläggare
selma.akan@trosa.se

Marie Larsson
Biståndshandläggare - Vagnhärad och Västerljung
 

Lone Knudsen Lindahl
Biståndshandläggare - Västra Trosa
lone.knudsenlindahl@trosa.se

Anna-Karin Outagourte
Biståndshandläggare - LSS/SoL

Sofia Kuhlin
Biståndshandläggare - Östra Trosa
sofia.kuhlin@trosa.se

Hanna Erlandsson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
hanna.erlandsson@trosa.se

Du når biståndshandläggarna genom att ringa Trosa kommuns växel: 0156-520 00