LOV

Valfrihet!

För att öka medborgarnas valfrihet har Trosa kommun ett valfrihetssystem inom hemtjänst. Från den 11 september 2007 omfattar kundvalet nästan alla insatser inom hemtjänsten – både service och omvårdnad. Undantaget är hemtjänstinsatser på natten och matdistribution som endast den kommunala hemtjänsten erbjuder.

  • Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på dina beviljade insatser.
  • Du väljer själv vilken av de godkända utförarna som du vill ska utföra dina beviljade insatser.
  • Om du inte gör något val så blir det den kommunala utföraren som utför dina beviljade hemtjänstinsatser.
  • Broschyr för information om hjälp i hemmet och valfrihet
  • Varför enbart godkända företag?

För att bli godkänt måste företaget uppfylla de krav som kommunen ställt. Framför allt gäller att företaget och dess personal har nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder. Företagen och dess personal har samma sekretess- och tystnadsplikt som inom kommunens hemtjänst.

För närvarande har Trosa kommun ingen godkänd utförare av hemtjänst enligt LOV.

Mer information om vad som krävs för att bli godkänd som leverantör av hemtjänst kan du läsa om i förfrågningsunderlaget.

Här finner du Leverantörer av hemtjänst.

 

Hur går det till när du gör ditt val?

När du får hemtjänst beviljad, får du information från kommunens handläggare om att du kan välja mellan olika utförare. När du gjort ditt val, meddelar handläggaren företaget eller den kommunala utföraren att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när du vill att dina beviljade insatser ska utföras. Denna genomförandeplan gör ni tillsammans och den ska följas upp var tredje månad, det är din utförare som har ansvaret för detta.

Avgift

Avgiften för hemtjänstinsatser är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt faktura en gång i månaden.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsten?

Utförarens arbete bedöms och godkänns i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur dina insatser utförs kan du välja en annan utförare. Kontakta handläggaren om du vill byta utförare.

Tilläggstjänster

Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig – utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Betalning för tilläggstjänster sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

 

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det innebär att du behöver ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Den nya lagstiftningen innebär också att tillståndsansökningar kommer att avgiftsbeläggas.

När det gäller detaljerna kring regeländringarna är inte alla beslut fattade. Det är regeringen, eller den myndighet som regeringen förordnar, som fattar dessa beslut. I takt med det kommer vi att publicera mer information här på vår webbplats om till exempel hur du gör ansökan, storleken på avgifterna och specifika villkor för tillstånden.