Avfall & återvinning

Eva Ånmark
Kundtjänst/ Assistent

Eija Karlsson
Handläggare/Kundtjänst

0156-522 48, 0156-520 21
kundtjanst@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för sophämtning, Korslöt Återvinningscentral samt insamling av farligt avfall i kommunen. Samtliga av dessa verksamheter bedrivs i dag av entreprenörer.

Renhållningsenheten är helt taxefinansierad. Detta innebär att inga skattemedel finansierar enheternas arbete och investeringar. Att lämna sorterade förpackningar på återvinningsstationerna gör att kommunens kostnader minskar, eftersom du redan betalat för insamlingen av förpackningen när du köpte den. Om du slänger dina förpackningar direkt i soppåsen istället för att att sortera, betalar du ytterligare en gång för avfallet via renhållningstaxan.

Information om avfall och källsortering i Trosa kommun

Hur sorterar jag? Hur mycket kostar en tanktömning? Vad har hänt med latrinhämtningen? Svaret på dessa frågor och andra, finner du i vår  renhållningsbroschyr Avfall och källsortering i Trosa kommun 2017. Aktuella taxor för renhållning, slam och latrin hittar du i prislistorna längre ned på sidan.

Vid flytt

Om du nyligen har flyttat, ska du anmäla ett nytt renhållningsabonnemang. Det gör du på samma blankett som den tidigare ägaren säger upp sitt abonnemang. Om du inte är kopplad till det kommunala VA-nätet, kan du behöva anmäla ett abonnemang för tömning av slam i din avloppsanläggning.

Fakturering och förändring av ditt abonnemang

För frågor och ärenden gällande fakturering för vatten och renhållning, flyttning eller ändring av abonnemang – var vänlig kontakta Kundtjänst (se kontakter till höger)

Hushållens ansvar

För att det ska vara möjligt för oss att hämta dina sopor, måste vägar i din närhet vara i farbart skick för en sopbil. Vintertid måste exempelvis småvägar vara väl sandade, för att sopbilen ska ha möjlighet att ta sig fram. Tänk på att plastkärlet ska hållas fritt från växtlighet samt att du skottar omkring kärlet vintertid.

Kommunens entreprenörer

Suez sköter hämtning av hushållssopor, grovsopor, röda boxen och latrin.
www.suez.se
Tel. 0156-346 30

Foria AB ansvarar för slamtömning.
www.foria.se

Tel. 010-474 50 23 
Jourtel. 070-655 50 75 (kl. 16-07)

Telge Återvinning har hand om transport och behandling av sopor till Telge Återvinning.
www.telge.se//Atervinning/
Tel. 08-550 222 33

SEKA Miljöteknik AB ansvarar för omhändertagande av miljöfarligt avfall.
www.sekamiljoteknik.se
Tel. 08-23 53 00

Trosabygdens Teknik AB (TROTAB) driver för kommunens räkning verksamheten vid Korslöt återvinningscentral.
www.trotab.se
Tel. 0156-350 650
Våghuset Korslöt, tel. 0156-523 90

Mer information

E-faktura från Trosa kommun

Prislista Avfall 2018 
Renhållningstaxa hushåll 2018
Vanliga frågor om renhållning 
Naturvård i Trosa kommun