Renhållningsordning

Det som styr renhållningsverksamheten är framförallt kommunens renhållningsordning. Den består av en avfallsplan samt renhållningsföreskrifter. I avfallsplanen anges kommunens målsättningar samt hur olika typer av avfall ska tas om hand. Renhållningsföreskrifterna är den lagtext som styr sophämtning etc. Båda dokumenten antas i kommunfullmäktige.

Det finns även ett flertal nationella lagar och förordningar som styr våra systemval för hämtning och behandling av ditt avfall. Till de viktigaste hör: Lagen om producentansvar för förpackningar och tidningar (1994), Förbud mot deponering av brännbart avfall (2002) samt Förbud mot deponering av organiskt avfall (2005).

Trosa kommuns avfallsplan (Antagen i Kommunfullmäktige 2010-11-10)
Trosa kommuns renhållningsföreskrifter (Antagen i Kommunfullmäktige 2010-11-10)
Trosa kommuns renhållningstaxa (Antagen i Kommunfullmäktige 2020-11-25)