Barnomsorgsregler

Maria Kjellén
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95

Regelverk för barnomsorg  (pdf-format)

Vem kan få plats?
Barnomsorgen är till för barn i åldrarna 1-13 år.  
För att få plats måste ditt barn vara folkbokfört i kommunen och båda vårdnadshavarna måste vara överens om placeringen.
Du behöver förvärvsarbeta eller studera och ha behov av barnomsorg under minst två månader.

Vi gör i regel inga placeringar mitt i sommaren eftersom verksamheten då har ett begränsat öppethållande.

Du som är föräldraledig eller arbetssökande
...och har barn i förskolan
Om du är föräldraledig eller arbetssökande och ditt barn är minst ett år och inte börjat förskoleklass eller skola har du  rätt till barnomsorg högst 20 timmar per vecka. Nytt schema skickas in via barnomsorgswebben från aktuellt datum.

Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av förskolechef efter behov och verksamhetens förutsättningar.
Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka fr.o.m höstterminen det år de fyller tre år.
Ansökan görs på särskild blankett som finns i blankettarkivet.
Föräldrar som redan har barnomsorg får avdrag för allmän förskola i föräldraavgiften.

.... och har barn på fritidshem (fritids)
Om du är föräldrarledig eller arbetssökande och har barn på fritids har du rätt till platsen högst 10 timmar per vecka.
Nytt schema skickas in via barnomsorgswebben från aktuellt datum. Man betalar platsen månadsvis enligt kommunens debiteringstabell. Förläggningen av timmarna beslutas av rektor efter behov och verksamhetens förutsättningar. Om du har särskilda behov av barnomsorg under föräldraledigheten så tar man kontakt med förskolechef eller rektor för beslut om omsorgsbehovet för barnet.


Uppsägning av barnomsorgsplats
Om du behöver säga upp din/dina barns plats i barnomsorgen gör du det via barnomsorgswebben.
Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningstiden. 
Om man vill byta barnomsorg från kommunalt driven till enskilt driven verksamhet eller tvärtom måste man säga upp den plats man lämnar.

4-månadersregel
Om barnomsorgsplatsen sägs upp och ny plats önskas inom fyra månader räknas placeringen som om den fortgått under hela perioden. Avgift utgår för platsen retroaktivt, även för de månader som barnet inte varit närvarande. Gäller även vid övergång från förskoleverksamhet till fritidshem.