Val av skola

Mats Larsson
Skolchef
tel: 0156-520 53
mobil: 070-518 06 01
mats.larsson@trosa.se

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
anneli.eriksson@trosa.se 

Marita Encke-Dahlin
Rektor
Vitalisskolan
Tel: 0156-520 71
marita.encke-dahlin@trosa.se

Elisabeth Nyhlén
Rektor
Skärlagskolan
Tel: 0156-523 51
elisabeth.nyhlen@trosa.se

Taina de Mander
Rektor
Kyrkskolan
Tel: 0156-523 80
Mobil: 072-011 39 10
taina.demander@trosa.se   

Lena Johansson Lundberg
T.f. rektor
Tomtaklintskolan
Tel: 0156-522 43
lena.johanssonlundberg@trosa.se

Tommy Hellsten
Rektor
Hedebyskolan
Tel: 0156-522 72
Mobil: 070-567 40 32
tommy.hellsten@trosa.se 

Åsa Ahlroth
Rektor
Fornbyskolan
Centrumvägen 16B, Vagnhärad
Tel: 0156-523 14
asa.ahlroth@trosa.seDags att välja skola?

Vilka skolor finns det att välja mellan?

Som vårdnadshavare har du stor valfrihet att välja skola för ditt barn. I Trosa kommun finns sex kommunala skolor. Du kan även välja någon skola utanför kommunen.
På alla våra grundskolor (utom Tomtaklintskolan och Hedebyskolan) finns förskoleklass (F) och fritidshem.
Trosa: Skärlagskolan (F-åk 6), Vitalisskolan (F-åk 6), Tomtaklintskolan (åk 7-9)
Vagnhärad: Fornbyskolan (F-åk 6), Hedebyskolan (åk 7-9)
Västerljung: Kyrkskolan (F-åk 6)

Hur ansöker du om plats i skola för ditt barn?
Ansökan om skolplats, byte av skola inom Trosa kommun samt anmälan om utflyttning görs via vår e-tjänst "Val/byte av skola samt utflyttning".

Du behöver ansöka om plats i skola, där rektor beslutar och godkänner placering. Du ansöker via e-tjänst och där du i samband med inskickad ansökan får ett ärendenummer, som du hänvisar till i kontakt med skolkontoret.

Byte av skola inom Trosa kommun
Vill ditt barn byta skola inom kommunen finns det möjlighet inför terminstarten. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan. Det är alltid rektor som beslutar och godkänner att ta emot en elev. Du ansöker via e-tänsten "Val/byte av skola samt utflyttning".

Byte till skola i annan kommun och bor kvar i Trosa kommun
Om ditt barn byter till annan skola utanför kommunen och samtidigt är folkbokförd i Trosa kommun behöver vårdnadshavare ta kontakt med utbildningskontor/handläggare i gällande kommun. Därefter behöver handläggaren ta kontakt med skolkontoret i Trosa kommun.

Val skola i Trosa kommun och bor kvar i annan kommun
Om ditt barn önskar skolplats i Trosa kommun och samtidigt är folkbokförd i annan kommun behöver vårdnadshavare fylla i blankett för hemkommunens godkännande.
Du hittar blanketten här och skickar den ifylld till skolkontoret.

Skolskjuts
Tänk på att rätt till skolskjuts endast gäller om barnet går på den skola där det har sin basplacering. Man har möjlighet att ansöka om s k tomplats.
Vill du ha mer information, ta kontakt med skolskjutssamordnare Ingemar Bergström tel. 0156-522 02

Fritids
Ansökan om fritids (skolbarnomsorg) sker i separat ansökan och kan erbjudas först när barnet är inskriven på skolan. Alla F-6 skolor erbjuder fritidsplats.

Är ditt barn 6 år?

Du väljer vilken skola ditt barn skall gå i redan det år barnet fyller 6 år och ska börja förskoleklass. Valet gör du på den skolvalsblankett som skolkontoret under vecka 3 skickar ut till alla blivande 6-åringar till den adress där barnet är folkbokfört. 
Om barnet har växelvist boende får båda vårdnadshavarna samma information hemskickat förutom skolvalsblanketten. Båda vårdnadshavarna ska skriva under och godkänna skolplaceringen. När ett barn ska börja förskoleklass grundplacerar vi varje barn i den kommunala skolan. På skolvalsblanketten framgår basplaceringen och också om ditt barn är berättigad till skolskjuts eller inte.
Basplaceringen är den skola som ditt barn får plats på om du som vårdnadhavare inte väljer någon annan skola. Rektor beslutar om mottagande och i mån av plats.
Under februari har skolorna (F-åk 6) Öppet Hus för dig och ditt barn. Inbjudan med tid och datum medföljer brevet.

Ersättning vid utlandsstudier under grundskoletiden

Ersättning (skolpeng) för studier utomlands kan utgå under följande förutsättningar:
  • studierna utomlands ska lägst motsvara den utbildning det svenska skolväsendet erbjuder och ska helt ersätta utbildning i Sverige. Peng utgår inte för utbildning som måste genomgås igen vid svensk skola efter återkomsten.

  • eleven och minst en av föräldrarna (vårdnadshavarna) ska vara folkbokförda i Trosa kommun under hela studietiden utomlands.

  • eleven ska vara utskriven från sin gamla skola under studietiden utomlands. Studierna utomlands ska omfatta minst en termin (i enlighet med Grundskoleförordningens bestämmelser om lärotid).

  • skolpeng utbetalas i efterskott läsårsvis efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts. Skolpeng utbetalas enbart till skolan. Ingen utbetalning sker till privatperson. Skolan betalar i sin tur tillbaka ev skolavgift till familjen.

  • ersättningens storlek kan uppgå till högst ett belopp motsvarande aktuell skolpeng för Trosa kommun. Skolskjuts och boendekostnader ersätts ej.

  • för att utbetalning ska kunna ske måste uppgifter om skolans namn, adress och skolans bank- och kontonummer inlämnas.