Kommunens skyldighet

Lag 1991:1110 om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

SFS nr 1991:1110
Departement/Myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad 1991-06-13

1§ Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag.

2§ För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6§ skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst 6 kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250)

2§ Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunernas ansvar för elevens resor begränsas.