Synpunkter & felanmälan

Rutiner för synpunkter och klagomål inom Trosa kommuns förskola och skola

Inom förskolan och skolan i Trosa kommun ser vi Dina synpunkter och klagomål som en tillgång i vårt arbete med att säkra bra kvalitet. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din förskola eller skola.

Så här gör du:

  • Vänd dig i första hand till ansvarig rektor eller förskolechef, kontaktuppgifter finns på hemsidan, www.trosa.se/forskolor-och-skolor
  • Rektor eller förskolechef tar emot ditt klagomål och inom 7 arbetsdagar får du besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.
  • I andra hand eller om du inte är nöjd med den kontakt eller de förslag till åtgärder som du fått kan du lämna synpunkter eller klagomål
  • Dina synpunkter/klagomål lämnas efter det vidare till närmast överordnad chef för den verksamhet ditt klagomål berör.
  • I samtliga fall dokumenteras ditt ärende för fortsatt förbättringsarbete.
  • Vissa beslut i verksamheten kan också överklagas. Hur man överklagar skall framgå på beslutet.

Annan huvudman för förskolan eller skolan?

Den nya skollagen innebär att alla som driver en skola, alltså huvudmännen, skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Detta gäller både kommunala och fristående huvudmän och reglerna gäller inte bara skolan, utan hela skolväsendet. Skolkontoret kan hjälpa dig i dialogen med annan huvudman.

Bestämmelserna innebär i korthet följande:

  • Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.
  • Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
  • Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras.
  • Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.