Avgift

 • Vad ska jag betala?

  Om du har barn i förskola eller på fritidshem betalar du såkallad maxtaxa. Taxan gäller oavsett om du har ditt barn i kommunal verksamhet eller om din förskola eller fritidshem drivs i enskild regi.

  Maxtaxan betalar du 12 månader per år enligt Trosa kommuns debiteringstabell, från det att du börjar inskolningen för ditt barn och så länge du har barnomsorgsplatsen kvar, det vill säga även vid sjukdom, semester och annan ledighet.

  Maxbeloppet är indexbaserat och följer Skolverkets avgiftsnivåer. För att undvika att bli efterdebiterad vid Skolkontorets årliga inkomstjämförelse, uppger man sin årsinkomst dividerat  med 12 månader i barnomsorgswebben. Faktura skickas till dig varje månad och därför behöver vi hushållets sammanlagda månadsinkomster (brutto). Med ett hushåll menas en eller två vårdnadshavare eller vårdnadshavare med sambo.

  Vid inkomstjämförelsen jämförs taxerad årsinkomst hos Skatteverket mot lämnad månadsinkomst i barnomsorgswebben x 12 månader.

  Ditt barns ålder, den gemensamma bruttoinkomsten i familjen och antalet barn i barnomsorgen påverkar vilken avgift du får samt om vårdnadshaverna har en gemensam plats för barnet eller varsin plats såkallad delad faktura.

  Du kan beräkna hushållets avgift här.
  Observera att uträkningen gäller för hushåll där båda föräldrarna bor tillsammans.

  Vid delad faktura (anmäls på särskild blankett) jämförs de båda hushållen och avgiften är procentuell i förhållande till den gemensamma inkomsten.
  De båda hushållen tillsammans betalar aldrig mer än maxbeloppet för vad en plats kostar.

 • Avgiftsgrundande inkomst

  Avgiften grundar sig på familjens (hushållets) gemensamma inkomst per månad (årsinkomst/12). Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret. Avgift tas ut från första inskolningsdagen under 12 månader per år. Avgiften tas även ut under uppsägningstiden, som är en månad.

  Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

  • Bruttolön och andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Pension (ej barnpension)
  • Livränta (vissa undantag finns)
  • Föräldrapenning
  • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
  • Sjukersättning/aktivitetsersättning
  • Sjukpenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Aktivitetsstöd
  • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
  • Familjebidrag i form av familjepenning

  Följande inkomster är inte avgiftsgrundande:

  • inkomst av kapital
  • allmänt barnbidrag
  • försörjningsstöd
  • studiebidrag
  • underhållsbidrag/bidragsförskott, statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
  • bostadsbidrag till barnfamiljer.

  Avgiftstaxan gäller för såväl ensamstående föräldrar, som för gifta/sammanboende. Även för sammanboende med barn som inte är gemensamma, läggs bådas inkomster till grund för avgiftsberäkningen. Hushållsgemenskapen är alltså grund för beräkningen av familjens inkomster.

  Föräldralediga och arbetssökande

  Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt till barnomsorg 20 timmar per vecka i förskola och 10 timmar per vecka på fritidshem för ditt/dina barn. Avgift debiteras månadsvis enligt debiteringstabell under hela året. Om man har barn mellan tre till fem år kan man ansöka om allmän förskola, 15-timmarsplats, som är  högst 15 timmar per vecka (totalt 525 tim/år).


  Läs mer under allmän förskola

 • Vad kostar min barnomsorgsplats?

  En plats i förskola kostar i snitt 119 500 kronor per år. En förälder betalar i snitt 9% av vad denna plats kostar.
  En plats på fritidshem kostar i snitt 31 900 kr per år. En förälder betalar i snitt 20% av vad denna plats kostar.

 • Skollovsplats

  Skollovsplats kan erbjudas barn mellan 6-13 år som är behov av tillsyn endast under skolans och förskoleklassens lov- och studiedagar.  

  För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift ut per beställd dag med en tjugondel av maxtaxans månadskostnad (taxan per månad/20). Avgiften per månad kan dock aldrig överskrida maxtaxan. Observera att ordinarie placering måste sägas upp innan skollovsplats kan erbjudas.
  Man ansöker på blanketten "Anmälan om skollovsplats" två månader innan placering önskas. Du hittar ansökningsblanketten i kommunens blankettarkiv under Barnomsorg. Du skickar den sedan till Skolkontoret. 

Kontakt

trosaskolkontor@trosa.se

Anna Nilsson
Handläggare-barnomsorg
Tel: 0156-520 95
Telefon-/besökstid mån-fre kl 8-12

Linda Oskarsson
Administrativ assistent
Tel: 0156-523 56