Val av skola

Dags att välja skola till hösten 2021?

Du väljer vilken skola ditt barn skall gå i redan det år barnet fyller 6 år och ska börja förskoleklass. Valet gör du på den skolvalsblankett som skolkontoret under vecka 3 skickar ut till alla blivande 6-åringar med folkbokföringsadress i Trosa kommun. Skolvalsperioden pågår vecka 4-7, respektive önskad skola behöver valblanketten tillhanda senast vecka 7. Blanketten skickas direkt till önskad skola.

Om barnet har växelvist boende får båda vårdnadshavarna samma information hemskickat förutom skolvalsblanketten. Båda vårdnadshavarna ska skriva under och godkänna skolplaceringen. 

När ett barn ska börja förskoleklass grundplacerar vi varje barn i den kommunala skolan. På skolvalsblanketten framgår basplaceringen och också om ditt barn är berättigad till skolskjuts eller inte.

Öppet hus i en lite annan tappning

I samband med skolvalet brukar alla skolor med förskoleklass bjuda in till öppet hus. Detta för att både du som vårdnadshavare och ditt barn ska kunna bekanta er med och få mer information om skolorna i kommunen. I år ser det lite annorlunda ut och vi har inte möjlighet att öppna upp våra skolor. För att du som vårdnadshavare ändå ska kunna få en bild av de skolor ni har att välja mellan har vi satt samman ett informationsmaterial för respektive skola. Det blir inte riktigt samma sak som ett öppet hus men vi hoppas det ska ge dig viktig information om våra olika skolor samt enkla kontaktvägar för dig som vill veta mer.

Valfrihet är huvudregeln

Huvudregeln är att du som vårdnadshavare väljer den skola där du vill att ditt barn ska gå. Undantaget är om fler elever vill gå på skolan än vad som ryms och att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. Då kan kommunen placera elever vid andra skolor än den önskade. Principen som gäller då är basplacering men även andra hänsynstaganden finns. Läs mer om urvalsgrunder och riktlinjer för antagning till förskoleklass och hur du kan överklaga.

Läs mer om basplacering

Om du inte väljer skola

Barn vars vårdnadshavare inte har gjort något val av skola eller inte är överens om plats (t.ex. inkomna ansökningar som saknar rätt underskrifter) hanteras som ett val enligt basplacering. 

Ansökningar som kommer in sent

Kompletta ansökningar med önskemål om skola som kommer in efter att ordinarie skolvalsperiod är avslutad kommer att hanteras i efterhand, dvs i mån av plats på önskad skola. Barnet har då redan placerats på en skola utifrån att inget önskemål har gjorts.

Fritids

Alla F-6 skolor erbjuder fritidsplats. Har du kommunal barnomsorg och behöver kommunal fritidsplats görs ingen ny ansökan. Placeringen övergår per automatik till plats på fritidshem fr.o.m. augusti.

Har du barnomsorg i enskild regi och behöver kommunal fritidsplats behöver du göra en ansökan om fritids.

Inflyttning 

Elever som är folkbokförda i annan kommun eller i annan del av Trosa kommun jämställs med folkbokförda elever i kommunen under skolvalsperioden under förutsättning att de inom vecka 4-7 (senast 21/2) kan uppvisa t.ex. köpekontrakt eller hyresavtal som styrker var de avser bosätta sig i Trosa kommun. Kontrakt/avtal kan mailas till trosaskolkontor@trosa.se eller postas till Trosa Kommun, Skolkontoret, 619 80 TROSA. Ny folkbokföring ska vara genomförd senast vid läsårets start.

Kontakt

Anneli Eriksson
Skolsamordnare
Tel: 0156-523 65
trosaskolkontor@trosa.se 

Anna Nilsson
Handläggare barnomsorg
Tel: 0156-520 95
trosaskolkontor@trosa.se

Katarina Johansson
Rektor
Vitalisskolan
Tel: 0156-520 71
katarina.johansson@trosa.se

Elisabeth Nyhlén
Rektor
Skärlagskolan
Tel: 0156-523 51
elisabeth.nyhlen@trosa.se

Taina de Mander
Rektor
Kyrkskolan
Tel: 0156-523 80
Mobil: 072-011 39 10
taina.demander@trosa.se   

Ann Heimdahl
Rektor
Fornbyskolan
Tel: 070-431 41 25
ann.heimdahl@edu.trosa.se