Bygga & bo

När du ska bygga nytt eller bygga om finns det en del att tänka på. Hur går det till att söka bygglov? Vad gäller inom Trosa stad? Strandskydd? Eldstad? Och mycket mera.

Förbered dig genom att läsa mer om bygglovsprocessen.

Under Miljö- och hälsoskydd hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. som kan aktualiseras vid byggnation, liksom kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor. 

 • Några frågor som just nu är aktuella hos oss

 • Lagändring från den 1/1-2019

  Den 1 januari 2019 träder ändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft som innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan införs. Bestämmelserna gäller inte för ärenden som inkommit innan den 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids. Genom ändringarna tydliggörs när handläggningen börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Beslut i ärenden om lov respektive förhandsbesked ska meddelas inom 10 veckor och beslut om startbesked meddelas inom 4 veckor.

  Tiden börjar i de flesta fall räknas från det att ärendet är komplett.

  Här kan du läsa mer om hur tidsfristerna räknas

 • Lagändring från 1/7-2018

  Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

 • Solfångare/solceller

  Från 1 augusti 2018 behövs det inte något bygglov för att montera solceller på en byggnad som följer byggnadens form. Det kan krävas bygglov om det är inom områden t.ex. Trosa innerstad eller på byggnader som är särskilt värdefulla eller om det strider mot bestämmelsern i detaljplanen.

 • Pool

  Det behövs marklov eller bygglov för pool om den placeras närmare än 100 meter från Trosaån.
  Även om det inte behövs något lov för poolen kan det behövas det för kingåtgärder som t.ex. pooltak, plank, mur eller uppfyllnad. Läs mer om fyllning och tömning av privata pooler.

 • Strandskyddsdispens

  Strandskyddet har tillkommit för att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara biologiskt värdefulla områden. Strandskyddszonen gäller minst 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen räknat vid normalt vattenstånd. Stora delar av vår kust har utvidgat strandskyddsområde upp till 300 meter från strandlinjen räknat. För mer information om strandskydd klicka här.

 • Var får man bygga

  Inom detaljplan

  Detaljplanen visar vilken del av tomten som får bebyggas. Hur nära gräns byggnaden får placeras. Vilken yta, höjd eller antal våningar det får vara och vad de får användas till det kan även stå vilket material eller färg det får vara.

  Utanför detaljplan

  I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för var och hur man får bygga på landbygden utanför samlad bebyggelse.

  Utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse

  Sammanhållen bebyggelse är ett område med 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs med väg med ett högsta avstånd på 100-200 meter.

  Hur går det till att överklaga ett beslut

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats på Post och Inrikes Tidningar  eller om du har fått beslutet skickat till dig. Överklagandet, skrivelsen, ska skickas till Trosa kommun, 619 80 Trosa, som gör en bedömning om det inkommit i rätt tid för att skickas vidare till Länsstyrelsen. Tänk på att det tydligt ska framgå vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd det avser.

Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
kl 13–17 (1/9–30/4),
kl 13–16 (1/5–31/8)

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10
pia.lindback@trosa.se

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22
peter.berggren@trosa.se

Albin Uller
Bygglovshandläggare
Tel. 0156-522 69
albin.uller@trosa.se

Cristina Moreira
Stadsarkitekt
Tel. 0156-520 26
cristina.moreira@trosa.se