Bygga & bo

Vår byggenhet är för närvarande stängd för obokade besök på grund av Covid-19. För att boka ditt besök, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När du ska bygga nytt eller bygga om finns det en del att tänka på. Hur går det till att söka bygglov? Vad gäller inom Trosa stad? Strandskydd? Eldstad? Och mycket mera.

Förbered dig genom att läsa mer om bygglovsprocessen.

Under Miljö- och hälsoskydd hittar du bland annat information om enskilt avlopp, värmepump och radon. som kan aktualiseras vid byggnation, liksom kommunalt avlopp.

Tänk på att det kan behövas flera tillstånd för en och samma åtgärd. T.ex. om man startar en ny verksamhet och ändrar en lokal då är det två olika tillstånd som krävs. En anmälan om verksamheten som görs till miljökontoret och ändrad användning av lokalen som görs till bygglovenheten. Två olika tillstånd från två olika kontor. 

Några frågor som just nu är aktuella hos oss

 • Lagändring från den 1/8 2020

  Från och med den 1/8 2020 träder en lagändring i kraft som gäller alla attefallshus. Den tillåtna byggnadsarean för komplementshus utökas till 30 kvm.

  För med information, se Boverkets hemsida.

 • Boka tid med handläggare genom vår e-tjänst

  Vill du träffa en handläggare kan du boka tid på byggenheten via vår E-tjänst ”Boka tid med handläggare på byggenheten”. Väljer du att logga in i tjänsten kan du se din bokning på ”Mina sidor”, men det går också att boka tid utan att vara inloggad.

  Rådgivning
  Rådgivning bokas om du vill ställa mer allmänna frågor som t ex rör byggrätt, vad du får bygga på din tomt enligt de lagar och regler som gäller.  Tiden för besöket är begränsad till 30 minuter. Förbered dig gärna med eventuella ritningar eller information som kan vara av nytta för oss för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Med anledning av covid-19 går det just nu endast att boka telefonrådgivning.

  Tekniskt samråd
  Tekniskt samråd bokas efter att du fått ditt bygglov beviljat. På det tekniska samrådet går man igenom hur man ska bygga sitt nya hus, med allt ifrån grundläggning till ventilation. På samrådet ska byggherren/ sökanden och den som är kontrollansvarig närvara. Platsen för mötet är alltid på Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5.

  Avbokning
  Avbokning eller ombokning ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Du som har bokat genom att vara inloggad i E-tjänsten kan boka av genom ”Mina sidor” i E-tjänsten. Vid akuta förhinder ring oss på 0156-520 00.

  Kundtjänst
  Du kan också välja att ringa vår kundtjänst som är öppen må, ti, tor och fre mellan klockan 10-12, onsdagar är kundtjänsten stängd. Du når kundtjänsten på nummer 0156-523 83.

  Besök
  På grund av Covid19 tar vi tills vidare endast emot förbokade besök.

   

 • Lagändring från den 1/1-2019

  Den 1 januari 2019 träder ändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft som innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov, förhandsbesked och anmälan införs. Bestämmelserna gäller inte för ärenden som inkommit innan den 1 januari 2019. De nya bestämmelserna innebär att avgiften för ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan ska reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt PBL överskrids. Genom ändringarna tydliggörs när handläggningen börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Beslut i ärenden om lov respektive förhandsbesked ska meddelas inom 10 veckor och beslut om startbesked meddelas inom 4 veckor.

  Tiden börjar i de flesta fall räknas från det att ärendet är komplett.

  Här kan du läsa mer om hur tidsfristerna räknas

 • Lagändring från 1/7-2018

  Om det har lämnats ett beslut om ja till bygglov, rivningslov och marklov ska det få genomföras tidigast fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

 • Solfångare/solceller

  Från 1 augusti 2018 behövs det inte något bygglov för att montera solceller på en byggnad som följer byggnadens form. Det kan krävas bygglov om det är inom områden t.ex. Trosa innerstad eller på byggnader som är särskilt värdefulla eller om det strider mot bestämmelsern i detaljplanen.

 • Pool

  Det behövs endast marklov eller bygglov för pool om den placeras närmare än 100 meter från Trosaån.

  Även om det inte behövs något tillstånd för poolen kan det behövas för kringåtgärder som t.ex. pooltak, plank, mur eller uppfyllnad.

  • För pooltak krävs bygglov om taket är över 60 cm högt.
  • För altandäck som byggs runt/ vid en pool som ger ett utrymme undertill på 1,80 meter eller mer krävs bygglov. Detta mäts från altandäckets ovansida ner till marken och förutsätter att altandäcket sitter ihop med bostadshuset.
  • För fristående altan krävs bygglov om den är 50 cm eller högre.


  Här kan du läsa mer om fyllning och tömning av privata pooler.

 • Strandskyddsdispens

  Strandskyddet har tillkommit för att hålla stränderna tillgängliga för allmänheten och för att bevara biologiskt värdefulla områden. Strandskyddszonen gäller minst 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen räknat vid normalt vattenstånd. Stora delar av vår kust har utvidgat strandskyddsområde upp till 300 meter från strandlinjen räknat. För mer information om strandskydd klicka här.

 • Var får man bygga

  Inom detaljplan

  Detaljplanen visar vilken del av tomten som får bebyggas. Hur nära gräns byggnaden får placeras. Vilken yta, höjd eller antal våningar det får vara och vad de får användas till det kan även stå vilket material eller färg det får vara.

  Utanför detaljplan

  I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för var och hur man får bygga på landbygden utanför samlad bebyggelse.

  Utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse

  Sammanhållen bebyggelse är ett område med 10-20 hus där bebyggda tomter gränsar till varandra eller åtskiljs med väg med ett högsta avstånd på 100-200 meter.

  Hur går det till att överklaga ett beslut

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats på Post och Inrikes Tidningar  eller om du har fått beslutet skickat till dig. Överklagandet, skrivelsen, ska skickas till Trosa kommun, 619 80 Trosa, som gör en bedömning om det inkommit i rätt tid för att skickas vidare till Länsstyrelsen. Tänk på att det tydligt ska framgå vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd det avser.

Kontakt

Telefontid: Må, ti, tor, fre kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00
Onsdagar är kundtjänsten stängd.

Mejladress:
Frågor: bygg@trosa.se
Kompletterande handlingar till ett pågående ärende: bygglovsregistrering@trosa.se

Besökstid:
Pga rådande pandemi har vi endast öppet för bokade besök.

kl 13.00–16.00

Pia Lindbäck
Bygglovansvarig/handläggare
Tel: 0156-523 10

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22

Rebecka Hjortronberger
Jurist/handläggare
Tel: 0156-520 26

Sebastian Johansson
Bygglovhandläggare
Tel: 0156-522 69