Anmälan och information

För anmälningspliktiga åtgärder behöver en anmälan lämnas in till byggenheten. Nedan åtgärder kräver en anmälan:

 • att bygga till ett en- eller bostadshus med max 15 kvm bruttoarea
 • bygga till ett fristående hus, t.ex. gäststuga, garage eller förråd till max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga ett komplementbostadshus om max 30 kvm byggnadsarea
 • bygga takkupor och inreda ytterligare en bostad
 • installera ny hiss eller ventilation eller väsentligt ändra en hiss eller ventilation
 • riva en byggnad eller del av byggnad (rivningslov kan krävas)
 • ändra planlösningen väsentligt
 • göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.

Mer information om anmälan och anmälningspliktiga åtgärder finns här: Vad får man bygga utan bygglov på en- och två bostadstomter?


Ritningar
I de flesta fall behöver du bifoga ritningar till din anmälan. Kravet för ritningar är:

 • att de ska vara på vitt (orutat) papper
 • fastighetsbeteckning, datum och skala ska alltid stå på ritningen
 • planer, fasader, sektioner ska vara i skala 1:100 och situationsplan skala 1:400


Kontrollansvarig och kontrollplan
För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. I vissa fall behöver du också ange en kontrollansvarig. Läs mer om kontrollansvarig och kontrollplan här.


Grannyttrande kan behövas
Om byggnation placeras närmare grannes gräns än 4,5 meter behöver dina grannar yttra sig. Blankett för grannyttrande finns att hämta under ”hämta blanketter” på e-tjänstens förstasida Anmälan och anmälan attefallshus m.m. Kommunen kommer att kontakta dina grannar om du inte själv har gjort det.

Om du placerar din byggnation närmare gräns än 4,5 meter till kommunal mark som t ex gata eller allmänning kan du behöva söka bygglov för åtgärden.


Viktigt att tänka på:
En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan gjorts och startbesked utfärdats av byggenheten. Slutbesked måste utfärdas innan byggnadsverket får tas i bruk.

Om Du vid schaktningar eller andra åtgärder träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmäla detta till Länsstyrelsen.

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. För mer information gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida.


Ansökan

Du kan ansöka via vår e-tjänst Anmälan och anmälan Attefallshus m.m.

Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Mejladress:
Frågor: bygg@trosa.se
Kompletterande handlingar till ett pågående ärende: bygglovsregistrering@trosa.se

Besökstid:
Pga rådande pandemi har vi endast öppet för bokade besök.

kl 13.00–16.00

Pia Lindbäck
Bygglovansvarig/handläggare
Tel: 0156-523 10

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22

Rebecka Hjortronberger
Jurist/handläggare
Tel: 0156-520 26

Sebastian Johansson
Bygglovhandläggare
Tel: 0156-522 69