Anmälan och information

Den som för egen räkning bygger, river eller utför markarbeten kallas Byggherre. Sökande (byggherren) ansvarar för att arbetena utförs enligt (PBL) Plan- och bygglagens bestämmelser.

I den nya plan- och bygglagen som vann laga kraft den 2 maj 2011 tog man bort bygganmälan. Istället ska man redan i bygglovet/rivningslovet/marklovet anmäla vem som ska vara kontrollansvarig om en sådan krävs för åtgärden. Det ska alltså anmälas redan när du söker ditt lov. I bygglovet granskar vi nu mera också tillgängligheten på fastigheten och tillgängligheten till och i byggnaden.

När kan det krävas en anmälan?

  • att installera ny eller väsentligt ändra en eldstad, rökkanal, hiss eller ventilation
  • riva en byggnad eller del av byggnad (om inte rivningslov krävs)
  • ändra planlösningen väsentligt
  • göra ingrepp i den bärande konstruktionens delar
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet

Läs mer om vad lagen säger om t.ex. Attefallstillbyggnad

Att tänka på

  • Tänk på att den sökta åtgärden inte får påbörjas innan ett startbesked utfärdats och tas i bruk innan ett slutbesked utfärdats.
  • För att få ett startbesked ska ett förslag på en kontrollplan skickas in för bedömning. Om alla kontroller som behövs för åtgärden finns med utfärdas ett startbesked. Läs mer om kontrollansvarig och kontrollplan.
  • Om Du vid schaktningar eller andra åtgärder träffar på en fornlämning måste arbetet avbrytas omedelbart och anmäla detta till Länsstyrelsen. Det måste finnas en arbetsmiljöplan på arbetsplatsen. För mer information gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Mejladress:
bygg@trosa.se

Besökstid:
Pga rådande pandemi har vi endast öppet för bokade besök.

kl 13.00–16.00

Pia Lindbäck
Bygglov- och strandskyddshandläggare
Bygglovsansvarig
Tel: 0156-523 10

Peter Berggren
Byggnadsinspektör
Tel: 0156-520 22

Albin Uller
Bygglovhandläggare
Tel. 0156-522 69

Rebecka Hjortronberger
Bygglovhandläggare
Tel: 0156-520 26