Trosa stad - särskilda krav

Det kanske behövs tillstånd!

Bor du eller har du verksamhet inom Trosa stadskärna och planerar att bygga om, bygga till, bygga uterum, byta tak eller på annat sätt förändra byggnaden så erfordras det bygglov. Det gäller också  om man vill måla om huset, sätta upp en skylt, anlägga solceller, anlägga en pool, bygga en friggebod, bygga ett Attefallshus eller andra bygglovsbefriade åtgärder.

Tänk på att om din fastighet ligger inom ett område med kulturmiljö av riksintresse ställs det särskilda krav. Det kanske till och med är så att din fastighet ligger inom fornlämningsområdet. Fornlämningsområde är skyddat enligt kulturminneslagen vilket medför att markarbeten t. ex. schaktning inte får utföras utan särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Det kan krävas en arkeologisk utredning. Och har du planer på att anlägga en pool inom Trosa stad eller inom 100 meter från Trosaån krävs det bygglov.

Här finns en karta över Trosa Stadskärna:  Karta

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i ett tidigt stadium för att få råd och hjälp med vad som får göras på din fastighet.

Du kan också kontakta Sörmlands Museum på telefon 0155-24 57 00.

Välkommen till oss - vi är till för dig!

Kontakt

Telefontid: kl 10-12
Tel: 0156-523 83 eller
Växeln: 0156-520 00

Besökstid:
Pga rådande pandemi har vi endast öppet för bokade besök.

kl 13.00–16.00